Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Verslumo iniciatyvų skatinimas

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus         

2019 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. A1-324


 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLUMO INICIATYVŲ SKATINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos (toliau – Programos) lėšų administravimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Programos dalyvių (toliau – Programos dalyvių) iniciatyvų skatinimo tikslus, uždavinius, remiamas veiklas, lėšų administravimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo įstatymu (toliau – Įstatymu), Vietos savivaldos įstatymu, Skuodo rajono savivaldybės strateginiu plėtros planu 2014–2020 metams, Skuodo rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginiu veiklos planu ir Skuodo rajono savivaldybės tarybos patvirtintu 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T9-19 „Dėl asociacijų projektų bendrojo finansavimo“.

3. Skuodo rajono savivaldybės taryba (toliau – taryba) lėšas verslumo iniciatyvų skatinimo Programai numato tvirtindama Skuodo rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 5 programos „Tvarios ir saugios aplinkos kūrimo, verslo ir žemės ūkio plėtra“ 5.1.1.1. priemonę „Verslumo iniciatyvų skatinimas“ ir 3 programos „Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimas“  3.2.1.8. priemonę „Jaunimo ir jaunų šeimų skatinimas ir aktyvinimas“ bei konkrečių metų savivaldybės biudžetą.

4. Programos dalyviai:

4.1. smulkaus verslo subjektai, atitinkantys Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas;

4.2. fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą;

4.3. fiziniai ir juridiniai asmenys, įgyvendinantys verslo projektus, finansuojamus ES struktūrinių fondų lėšomis;

4.4. asociacijos;

4.5. Skuodo rajone apsigyvenę ir rajono verslo įmonėse įsidarbinę jauni (iki 40 metų amžiaus) kvalifikuoti fiziniai asmenys.

5. Programos dalyviai, nurodyti Tvarkos aprašo 4.1–4.5 papunkčiuose, turi būti registruoti ir (ar) veiklą vykdyti Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje.

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS, PRIORITETAS, UŽDAVINIAI IR  RĖMIMO LĖŠŲ SUDĖTIS

6. Programos tikslas – taikant finansinius mechanizmus, skatinti Skuodo rajono gyventojus imtis savarankiškos veiklos, kurti ir plėsti verslo įmones.

7. Programos uždaviniai:

7.1. didinti vietos gyventojų užimtumą;

7.2. sudaryti sąlygas kurti ir vystyti smulkųjį verslą;

7.3. ugdyti vietos gyventojų verslumo gebėjimus;

7.4. skatinti verslo atstovus kelti kvalifikaciją, diegti naujoves;

7.5. sudaryti sąlygas reklamuoti savo prekes ir paslaugas..

8. Programos finansavimo šaltinis – Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšos. 

III SKYRIUS

PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMAS

9. Finansavimas teikiamas kompensavimo principu (išskyrus 10.10 papunktyje nurodytai  finansuojamai priemonei). Kompensuojama dalis arba visos Programos dalyvių, patirtos ir tinkamomis finansuoti pripažintos išlaidos (patirtos ne anksčiau nei kaip prieš 12 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos). Programos dalyviams, kurie yra PVM mokėtojai, PVM išlaidos nėra tinkamos finansuoti.

10. Programos lėšos skiriamos šioms išlaidoms kompensuoti ar finansuoti:

 

Eil. Nr.

    

        

Finansuojamos priemonės

Santykinė dalis nuo patirtų  tinkamų finansuoti išlaidų, proc.

Maksimali suma skiriama vienam Programos dalyviui

 

      

Programos gavėjai,

Programos periodiškumas

 

                 

                       Privalomos sąlygos

10.1.

Gamybinių pastatų ir statinių projektavimo ir techninės dokumentacijos rengimo išlaidų dalinis kompensavimas[1]

80 proc.

800 Eur 1 verslo subjektui

Verslą pradedantys ar plečiantys verslininkai,

kartą per 5 metus

  1. 1.  Pastatai turi būti statomi Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje.
  2. 2.  Išlaidos kompensuojamos tik gavus Statybos leidimą ar Rašytinį pritarimą statybai.

 

10.2.

Naujų darbo vietų sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas[2]

(darbo vietos funkcionavimui reikalingų darbo priemonių, įrangos įsigijimo, montavimo išlaidos)

80 proc.

2 000 Eur 1 darbo vietai

Verslą pradedantys ar plečiantys verslininkai.

Bet kada, sukūrus naują darbo vietą

1. Su samdomais darbuotojais sudaromos darbo sutartys visai darbo dienai ir nauja darbo vieta išlaikoma ne trumpiau kaip 2 metus.

2. Jauni verslo atstovai[3] – fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, sukuriantys / susikuriantys naują darbo vietą ir ši vieta išlaikoma ne trumpiau kaip 2 metus.[4]

3. Jauni verslo atstovai[5] – fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą, sukuriantys / susikuriantis naują darbo vietą ir ši vieta išlaikoma ne trumpiau kaip 2 metus.[6]

3. Naujos darbo vietos sukūrimo faktui pagrįsti privaloma pateikti įrodančius dokumentus (darbo sutarties, individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo ir pan., kopijas).

10.3.

Verslo planų (banko paskolai gauti, finansinei paramai verslo pradžiai ar plėtrai), investicinių projektų, projektų paraiškų rengimo išlaidų  dalinis kompensavimas (išlaidos konsultantų ir ekspertų paslaugų apmokėjimui)

80 proc.

500 Eur 1 paslaugai per metus

Programos dalyviai

Pateikiami dokumentai, įrodantys gautą banko paskolą ar kito finansavimo šaltinio paramą verslo plano ar projekto įgyvendinimui ir dokumentai, pagrindžiantys patirtas ir apmokėtas išlaidas.

 

10.4.

Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų dalinis kompensavimas

80 proc.

400 Eur pirmais veiklos metais, 200 Eur antrais veiklos metais

Ne anksčiau kaip prieš 2 metus verslą pradėję Programos dalyviai

 

1. Pateikiama Nekilnojamo turto nuomos sutarties, įregistruotos VĮ Registrų centre, kopija.

2. Nuomojamos patalpos yra Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir priskirtos negyvenamųjų pastatų grupei.

 

 

10.5.

Įrangos įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas

80 proc.

Ne daugiau 1 000 Eur pareiškėjui (tik 1 kartą)

Ne anksčiau kaip prieš 2 metus verslą pradėję Programos dalyviai

 

1. Įsigyta įranga turi būti tiesiogiai naudojama verslo subjekto ūkinėje – komercinėje veikloje.

2.Programos dalyvis privalo užtikrinti veiklos tęstinumą ne mažiau kaip 2 metus.

3. Jauni verslo atstovai[7] – fiziniai asmenys vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą[8].

4. Jauno verslo atstovai[9] – fiziniai asmenys vykdantis veiklą pagal individualios veiklos pažymą[10].

 

 

10.6.

Rinkodaros priemonių diegimo išlaidų dalinis kompensavimas

(Reklaminių leidinių, skrajučių, stendų, iškabų, viešinimo paslaugų, internetinių svetainių kūrimo išlaidos)

 

80 proc.

300 Eur 1 kartą per metus

Programos dalyviai

 

Pateikiami rinkodaros priemonių, susijusių su verslo subjekto vykdoma ūkine-komercine veikla, išlaidas pateisinantys dokumentai.

 

10.7.

Dalyvavimo verslo parodose, mugėse išlaidų (dalyvių mokesčio, stendų nuomos ir pan.) išlaidų kompensavimas

100 proc.

Ne daugiau kaip 700 Eur 1 Programos dalyviui  per metus

Programos dalyviai

Išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti tik tada, kai įrodoma, jog jos nėra finansuojamos kitų fondų ar programų lėšomis.

10.8.

Dalyvavimo verslo konferencijose, seminaruose išlaidų dalinis kompensavimas

100 proc.

Ne daugiau kaip  100 Eur 1 Programos dalyviui

Programos dalyviai

Pateikiama renginio darbotvarkė bei dokumentai, įrodantys patirtas ir apmokėtas išlaidas.

10.9.

Verslo įmonėse įsidarbinusių iš kitur  atvykusių jaunų (iki 40 metų amžiaus) kvalifikuotų specialistų įsikūrimo išlaidų kompensavimas

1 250 Eur 1 Programos dalyviui per metus

 Fiziniai asmenys sudarę darbo sutartį su Programos dalyviu

1. Su samdomais darbuotojais sudaromos darbo sutartys visai darbo dienai, ne trumpesniam kaip 2 m. laikotarpiui.

2. Pateikiama darbdavio pažyma ar kitas lygiavertis dokumentas, kuris patvirtina  įdarbinimo faktą.

3. Pateikiama samdomo darbuotojo gyvenamosios vietos pažymos kopija.

10.10.

Verslo projektų, įgyvendinamų iš ES  ar kitų fondų, lėšų  dalinis finansavimas

Iki 10 proc. nuo projektui skirtos finansavimo sumos

4.3 papunktyje nurodytiems Programos dalyviams

Pateikiamos su Ministerija ir (ar) Įgyvendinančiąja institucija pasirašytų Finansavimo sutarčių kopijos.

 


[1]Naujai statomi pastatai, rekonstruojami ir pritaikomi gamybai, pastatai.

[2] Veikiančioje verslo įmonėje darbo vieta laikoma naujai įkurta tada, jei didėja bendras darbo vietų skaičius.

[3] Fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, laikomi jauno verslo atstovais jei naują verslo veiklą pradėjo  ne anksčiau  kaip prieš 24 mėn. iki Prašymo pateikimo dienos. Jei panaši veikla nebuvo vykdyta 36 mėn. ar ilgiau, Programos dalyvis gali būti pripažįstamas jauno verslo atstovu.

[4] Verslo liudijimas turi būti išduotas ir galiojantis  ne mažiau kaip 250 dienų  per metus, o įsigyjant verslo liudijimą einamųjų metų bėgyje, verslo liudijimas turi galioti ne mažiau kaip 21 dieną per mėnesį iki einamųjų metų pabaigos.

[5] Fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą, laikomi jauno verslo atstovais jei naują verslo veiklą pradėjo ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. Fizinis asmuo gali būti pripažįstamas jauno verslo atstovu, jei 36 mėn. iš veiklos nurodytos individualios veiklos pažymoje, pajamų nebuvo gauta.

[6] Pajamos per metus turi sudaryti ne mažiau 12 MMA (minimali mėnesinė alga).

[7] Fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą, laikomi jauno verslo atstovais jei naują verslo veiklą pradėjo  ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. iki Prašymo pateikimo dienos. Jei panaši veikla nebuvo vykdyta 36 mėn. ar ilgiau, Programos dalyvis gali būti pripažįstamas jauno verslo atstovu.

[8] Verslo liudijimas turi būti išduotas ir galiojantis ne mažiau kaip 250 dienų  per metus, o įsigyjant verslo liudijimą einamųjų metų bėgyje, verslo liudijimas turi galioti ne mažiau kaip 21 dieną per mėnesį iki einamųjų metų pabaigos.

[9] Fiziniai asmenys, vykdantys veiklą pagal individualios veiklos pažymą, laikomi jauno verslo atstovais jei naują verslo veiklą pradėjo ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. Fizinis asmuo gali būti pripažįstamas jauno verslo atstovu, jei 36 mėn. iš veiklos nurodytos individualios veiklos pažymoje, pajamų nebuvo gauta.

[10] Pajamos per metus turi sudaryti ne mažiau 12 MMA (minimali mėnesinė alga).

11. Vienam Programos dalyviui per 3 metus gali būti skirta ne daugiau kaip 4 000 Eur (nepriklausomai nuo to, pagal kelias priemones, išvardintas 10 punkte, prašoma Programos lėšų).

12. Parama paskolos palūkanų daliniam kompensavimui nėra priskiriama prie finansuojamų priemonių, nes tokias kompensacijas siūlo ir teikia Invega (UAB „Investicijų ir verslo garantijos“). Išsamią informaciją galima gauti www.invega.lt.

13. Programos lėšos neskiriamos:

13.1. Programos dalyviams, kurių buveinė nėra registruota Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje, fiziniams asmenims, kurių gyvenamoji vieta nėra Skuodo rajono savivaldybė.

13.2. Programos dalyviams, kurie yra bankrutavę ar bankrutuojantys, yra nemokūs bei vykdo restruktūrizaciją, turi likviduojamos įmonės statusą ar mokestinę nepriemoką valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos bei yra skolingi Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetams.

13.3. Investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė Programos dalyviams apribota, pvz., turtas areštuotas.

13.4. Programos dalyviams, kurie anksčiau naudojosi parama iš Programos lėšų ir neįvykdė savo įsipareigojimų pagal sutartį.

13.5. Lėšos, kurios finansuojamos kitų šaltinių lėšomis, negali būti kompensuojamos šios Programos lėšomis.

14. Programos lėšos neskiriamos šioms veiklos rūšims:

14.1. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba;

14.2. tabako gaminių gamyba ir prekyba;

14.3. automobilių degalų mažmeninė prekyba;

14.4. variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas;

14.5. maisto, pramoninių ir kitų prekių prekyba (taikoma tik įmonėms, turinčioms daugiau kaip 10 darbuotojų);

14.6. finansinis tarpininkavimas;

14.7. pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla (įskaitant virtualiųjų valiutų leidybą (gamybą) ir prekybą);

14.8. draudimo veikla ir pensijų lėšų kaupimas;

14.9. nekilnojamojo turto operacijos;

14.10. medžioklės ir su ja susijusių paslaugų veikla;

14.11. azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla;

14.12. vaistinių veikla Skuodo rajone.

15. Programos dalyvis, kuris vykdo 14 punkte nurodytas veiklas, gali kreiptis dėl išlaidų kompensavimo ir (ar) finansavimo, tačiau dokumentais turi įrodyti, kad kompensuojamos / finansuojamos išlaidos nėra susijusios su neremiamomis veiklos rūšimis.

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

16. Prašymai (1 Priedas) kompensuoti / finansuoti patirtas išlaidas gali būti teikiami nuo kvietimo teikti  Prašymus paskelbimo iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Prašymai svarstomi eilės tvarka pagal pateikimo ir užregistravimo datą. Jei Programai skirtos  lėšos baigiasi anksčiau nei gruodžio 1 d., Prašymai nebepriimami.

17. Kvietimas teikti prašymus skelbiamas Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) interneto svetainėje adresu www.skuodas.lt, Skuodo informacijos centro tinklapyje www.infoskuodas.lt, Savivaldybės seniūnijose esančiose skelbimų lentose ir socialinio tinklo „Facebook“ Skuodo rajono savivaldybės paskyroje „Skuodo rajono savivaldybė“.

18. Prašymai ir susiję dokumentai (toliau – Prašymai) turi būti pateikiami Skuodo rajono savivaldybės administracijai asmeniškai, per įgaliotą asmenį, atsiunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Prašymai priimami adresu: Vilniaus g. 13-206, Skuodas arba el. paštu savivaldybe@skuodas.lt. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens, kurio  Prašymą teikia, pasirašytą įgaliojimą.

19. Programos dalyvis, kreipdamasis dėl išlaidų kompensavimo / finansavimo  Savivaldybės administracijai pateikia:

19.1. nustatytos formos Prašymą (1 priedas). Turi būti pateikiamas Prašymo originalas ir susijusių dokumentų kopijos, patvirtintos Programos dalyvio parašu. 

19.2. Programos dalyvio sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas);

19.3. įmonės įregistravimo pažymėjimo kopiją ar jam prilyginto dokumento kopiją, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopiją;

19.4. Programos dalyviai, nurodyti 4.2 papunktyje, pateikia pažymą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apie atsiskaitymą su valstybės ir (ar) Savivaldybės biudžetu.

19.5. visus juridinę galią turinčius dokumentus, patvirtinančius Programos dalyvio patirtas ir apmokėtas išlaidas, pvz., sutartis, sąskaitas faktūras, banko išrašus ir t. t.

19.6. Dokumentus ir (ar) jų kopijas, nurodytas Tvarkos aprašo 10 punkto nurodytose finansuojamų priemonių papildomų sąlygų skiltyje.

20. Programos dalyvių patirtos išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jos patirtos (apmokėtos) ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki Prašymo pateikimo dienos.

21. Prašymai gali būti tikslinami tik gavus Savivaldybės administracijos motyvuotą prašymą.

22. Prašymus administruoja Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

V SKYRIUS

VERTINIMAS IR FINANSAVIMAS

23. Programos dalyvių pateiktų Prašymų vertinimą atlieka Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programai pateiktų prašymų vertinimo komisija (toliau – Komisija).

24. Komisija sudaroma Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš 3 verslo atstovų, 1 Vietos veiklos grupės atstovo, 3 Savivaldybės administracijos atstovų. Komisijos pirmininkas renkamas iš Komisijos narių pirmojo posėdžio metu. Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip ½ Komisijos narių. Sprendimai priimami dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma, o balsams pasiskirsčius po lygiai sprendimą lemia Komisijos pirmininko balsas.

25. Komisijos pirmininkas inicijuoja Komisijos posėdžius ir jiems vadovauja. Jeigu pirmininkas nedalyvauja posėdyje, posėdžiui vadovauja Komisijos pasiūlytas narys.

26. Apie rengiamą Komisijos posėdį ir numatomą posėdžio darbotvarkę visi Komisijos nariai informuojami elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki posėdžio. Esant reikalui, posėdžio darbotvarkę galima patikslinti iki prasidedant posėdžiui.

27. Komisijos posėdžio protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius. Posėdžių protokolai  saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

28. Komisijos sekretoriaus funkcijas atlieka Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

29. Komisijos posėdžiai vyksta ne dažniau kaip kartą per mėnesį, atsižvelgiant į poreikį.

30. Komisija, įvertinusi Prašymus, Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymą dėl Prašymų tenkinimo / netenkinimo.

31. Tvarkos aprašo 10.9 papunktyje nurodytai priemonei lėšos skirstomos paskutiniame Komisijos posėdyje. Jei iki posėdžio bus gauta daugiau nei 2 Prašymai, prioritetas bus teikiamas tiems Programos dalyviams, kurių darbo sutartyse numatytas didesnis mėnesinis atlyginimas.

32. Skuodo rajono  savivaldybės administracijos direktoriaus Prašymų administravimui paskirtas asmuo per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja Programos dalyvius apie Prašymo tenkinimą / netenkinimą.

33. Komisijai priėmus sprendimą tenkinti Programos dalyvio Prašymą, su Programos dalyviu sudaroma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis. Kvietimas pasirašyti Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį galioja 20  darbo dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo dienos.

34. Priėmus sprendimą skirti Programos lėšų Programos dalyviui, Savivaldybės biudžeto lėšos per 10 darbo dienų nuo  Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo ir  visų reikalingų dokumentų gavimo dienos pervedamos į nurodytą lėšų gavėjo sąskaitą banke.

35. Programos dalyviams lėšas perveda ir finansinę apskaitą vykdo Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius. 

VI SKYRIUS

ATSKAITOMYBĖ IR PRIEŽIŪRA

36. Programa turi būti įgyvendinta, išlaidos faktiškai patirtos ir apmokėtos iki einamųjų  metų gruodžio 1 d. Visi su priemonės įgyvendinimu susijusias išlaidas pateisinantys ir išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai turi būti išrašyti iki šios datos.

37. Programos dalyvis, gavęs kompensaciją pagal 10.2 priemonę,  2 metus nuo paramos gavimo dienos teikia Savivaldybei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymą ar kitą lygiavertį dokumentą apie darbuotojų skaičių, kad įrodytų, jog įkurta nauja darbo vieta išlaikoma.  

38. Jei Programos dalyvis nesilaiko įsipareigojimo išlaikyti darbo vietą 2 metus,  jis įsipareigoja grąžinti visas arba dalį jam išmokėtų Programos lėšų: kai darbo vieta panaikinama per pirmųjų 12 mėnesių laikotarpį – visas gautas lėšas, kai darbo vietą panaikinama vėliau kaip po 12 mėn. – 75 procentų lėšų.

39. Lėšų gavėjas, gavęs kompensaciją pagal 10.2 priemonę, 2 metus nuo darbo vietos įsteigimo dienos be Savivaldybės administracijos sutikimo neturi teisės:

39.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti Programos lėšomis įgytą turtą;

39.2. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo išlaidos pilnai ar iš dalies kompensuotos Programos lėšomis;

39.3. pakeisti įdarbinto asmens darbo vietą ar darbo funkcijas, jei darbuotojas nebedirbs su įsigyta įranga ar priemonėmis, trumpinti jo darbo laiko trukmę (per dieną, savaitę ar pan.), nurodyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso 146 straipsnyje, jeigu to nebuvo numatęs prašyme;

39.4. Savivaldybės administracija bet kuriuo metu gali paprašyti pateikti papildomą informaciją apie veiklą, kurios išlaidos pilnai ar iš dalies kompensuotos / finansuotos Programos lėšomis.  

40. Lėšų gavėjas, gavęs kompensaciją pagal 10.5 priemonę, 2 metus be Savivaldybės administracijos sutikimo neturi teisės:

40.1. parduoti, įkeisti, išnuomoti ar kitaip perleisti Programos lėšomis įgytą turtą;

40.2. išvežti už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų ilgalaikio materialiojo turto, kurio įsigijimo išlaidos pilnai ar iš dalies kompensuotos Programos lėšomis;

40.3. Savivaldybės administracija bet kuriuo metu gali paprašyti pateikti papildomą informaciją apie veiklą, kurios išlaidos pilnai ar iš dalies kompensuotos/finansuotos Programos lėšomis.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41. Tvarkos aprašo administravimo kontrolę vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtas asmuo.

42. Programos lėšų panaudojimą kontroliuoja Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

43. Už dokumentų, suteikiančių teisę gauti Programos lėšas, teisingumą atsako programos dalyvis.

44. Tvarkos aprašą tvirtina, keičia, papildo ar panaikina Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgęs į Komisijos siūlymus.

45. Jei metų eigoje keičiamos Tvarkos aprašo nuostatos, Komisija įsipareigoja  iš naujo peržiūrėti ir įvertinti netenkintus Prašymus.

Prašymo suteikti finansinę paramą forma (archyvui atversi reikalinga WinRAR programa, ją atsisiųsti ir įsidiegti galite ČIA)

_____________________

  

Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-17 15:24:18
MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.