Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius
Adresas Vilniaus g. 13, Skuodas LT–98112. Tel. (8 440)  45 577; Faks. (8 440)  73 984 
 
Savaitės dienos Darbo laikas val.
Pirmadienis – ketvirtadienis 8.00 –17.00 
Penktadienis 8.00 –15.45
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 
Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas 1 valandą

                                                                     

TEISĖS, PERSONALO IR DOKUMENTŲ VALDYMO SKYRIAUS NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) uždavinius, funkcijas bei darbo organizavimo tvarką.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos administraciniu, civiliniu, darbo ir kitais kodeksais, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymais, Skuodo rajono savivaldybės institucijų teisės aktais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Skyriaus veiklą.

3. Skyrius yra savarankiškas padalinys, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.

II. SKYRIAUS FUNKCIJOS

4. Skyrius vykdo šias funkcijas:

4.1. teikia išvadas, ar Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams;

4.2. metodiškai vadovauja teisiniam darbui Savivaldybės administracijoje;

4.3. konsultuoja teisės klausimais Savivaldybės administracijos padalinių tarnautojus, darbuotojus, Savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovus, rengia teisinę informacinę medžiagą;

4.4. teikia pirminę teisinę pagalbą savivaldybės gyventojams, kurie kreipiasi teisinės pagalbos, padeda parašyti prašymus dėl antrinės teisinės pagalbos;

4.5. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus;

4.6. rengia Savivaldybės vardu ieškinius teismams, atsiliepimus į pareikštus ieškinius;

4.7. atstovauja Savivaldybei visuose Lietuvos Respublikos teismuose pagal jam Savivaldybės institucijų suteiktus įgaliojimus;

4.8. apibendrina ir analizuoja bylų nagrinėjimo teisme rezultatus ir su jais supažindina Savivaldybės merą, Savivaldybės administracijos direktorių;

4.9. rengia sutarčių projektus, derina kitų skyrių parengtų sutarčių projektus, kreipiasi į teismą dėl sutartinių prievolių nevykdymo arba netinkamo vykdymo;

4.10. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų pareiškimus, prašymus,  skundus;

4.11. rengia ataskaitas, informaciją ir teikia kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

4.12. derina rengiamų Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus bei juos registruoja;

4.13. dalyvauja komisijų darbe ir teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

4.14. atlieka kitus įstaigos vadovybės pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

4.15. kontroliuoja, kad Dokumentų valdymo sistema (DVS) atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus, laiku būtų atlikti reikalingi pakeitimai;

4.16. priima, registruoja gaunamus raštus, su mero, mero pavaduotojo ar Administracijos direktoriaus  rezoliucija perduoda vykdytojams, kontroliuoja dokumentų vykdymą DVS;

4.17. organizuoja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų posėdžius, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus kviečiamus pasitarimus;

4.18. teikia Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos komitetams Savivaldybės administracijos padalinių parengtus ir suderintus sprendimų projektus, Savivaldybės mero sudarytą Savivaldybės tarybos ir Tarybos komitetų posėdžių darbotvarkę;

4.19. daro garsinius  Savivaldybės tarybos, Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, Savivaldybės administracijos posėdžių ir kitų pasitarimų įrašus, daro protokolų išrašus;

4.20. dirba su informacine sistema „IxDokumentai“, tvarkydamas Savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus;

4.21. sudaro Savivaldybės administracijos dokumentacijos planą, registrų sąrašą, laikino saugojimo dokumentų sąrašą, formuoja Savivaldybės tarybos, komitetų, mero, Savivaldybės administracijos bylas nuolatiniam ir ilgam dokumentų saugojimui, sudaro bylų apyrašus, laikino saugojimo bylų nurašymo aktą ir teikia derinti Klaipėdos apskrities archyvui. Pasibaigus bylų saugojimo laikotarpiui įstaigoje, perduoda bylas Klaipėdos apskrities archyvui;

4.22. teikia Savivaldybės administracijos skyriams, seniūnijoms, Savivaldybės įmonėms metodinę paramą dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos klausimais;

4.23. rengia informaciją apie Savivaldybės darbą masinėms informavimo priemonėms, palaiko ryšius su visuomene;

4.24. tikrina, ar teisingai parengti raštai, sprendimai ir kiti dokumentai;

4.25. tvarko valstybės tarnautojų registro duomenis;

4.26. kontroliuoja valstybinės kalbos vartojimą ir tikslingumą Savivaldybės tarybos, Administracijos ir kitų viešojo administravimo subjektų rengiamuose teisės aktuose, siunčiamuose dokumentuose, aptarnaujant asmenis;

4.27. vykdo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nustatytus kalbos bei Dokumentų rengimo taisyklių normų reikalavimus;

4.28. atsižvelgiant į įstaigos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia įstaigos vadovui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

4.29. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą įstaigoje (organizuoja atrankos konkursus valstybės tarnautojų bei biudžetinių įstaigų vadovų, Savivaldybės įsteigtų  viešųjų įstaigų vadovų, Savivaldybės administracijos ir kitų darbuotojų pareigoms);

4.30. padeda įstaigos vadovui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro įstaigos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su  žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;

4.31. padeda įstaigos vadovui kurti ir įgyvendinti  personalo motyvacijos sistemą;

4.32. organizuoja personalo ir įstaigai pavaldžių įstaigų vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, formuoja priimtų darbuotojų asmens bylas, sudaro darbo sutartis su darbuotojais, teikia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondui;

4.33. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir  tarnybos paslapčių  įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą, jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;

4.34. organizuoja įstaigos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

4.35. organizuoja atostogų suteikimą darbuotojams, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, jeigu įstaigos veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;

4.36. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo, įstaigai pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;

4.37. derina Savivaldybės reguliavimo sferoje esančių įmonių, įstaigų, bendrovių dokumentacijos planus ir apyrašus;

4.38. kontroliuoja, ar Savivaldybės skyriuose laikomasi dokumentų saugojimo terminų;

4.39. išduoda licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, licencijas ir licencijų kopijas vežti keleivius vietinio susisiekimo autobusais, leidimus vežti keleivius  lengvaisiais automobiliais taksi, leidimus verstis mažmenine ir didmenine prekyba dujomis ir nefasuotais naftos produktais, leidimus važiuoti didžiagabaritinėmis transporto priemonėmis, sutikimus užsiimti lombardo veikla;

4.40. kontroliuoja, jeigu teisės aktai nenumato kitaip, Skuodo rajono savivaldybės institucijų priimtų taisyklių, už kurių pažeidimą atsiranda administracinė atsakomybė, laikymąsi, renka įrodymus ir kitą medžiagą, susijusią su administraciniu teisės pažeidimu, teisės aktų nustatyta tvarka ir pagal suteiktus įgaliojimus surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir skiria administracinį nurodymą. Teikia siūlymus administracijos struktūriniams padaliniams dėl taisyklių papildymo ar pakeitimo;

4.41. savarankiškai arba kartu su kitais Administracijos struktūriniais padaliniais arba atitinkamomis valstybės institucijomis organizuoja ir dalyvauja reiduose, patikrinimuose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.42. pagal kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas, priima nutarimus ir kontroliuoja nutarimų vykdymą;

4.43. vykdo alkoholio ir tabako reklamos draudimo ir ribojimo laikymosi ant išorinės reklamos priemonių kontrolę bei dalyvauja įgyvendinant kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas alkoholio ir tabako reklamos kontrolės programas;

4.44. organizuoja be priežiūros paliktų transporto priemonių išvežimą;

4.45. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

4.46. rengia Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą ir jos ataskaitas;

4.47. kontroliuoja Savivaldybės pavaldžių institucijų, atsakingų už savivaldybės teritorijos sanitariją, darbą;

4.48. kontroliuoja juridiniams ir fiziniams asmenims priklausančių teritorijų sanitariją ir tvarką;

4.49. kontroliuoja, kaip laikomasi apsaugos priemonių gyventojams apsaugoti nuo infekcinių ligų, padidinto gatvių ir buitinio triukšmo, dirvožemio, vandens ir oro taršos;

4.50. kontroliuoja atliekų tvarkymą savivaldybės teritorijoje;

4.51. atlieka kitus įstaigos vadovybės pavestus darbus, kurie neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

III. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

5. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

6. Nesant Skyriaus vedėjo, laikinai jį pavaduoja Savivaldybės administracijos  paskirtas valstybės tarnautojas – Skyriaus vyriausiasis specialistas.

7. Skyriaus valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Juos skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines ir drausmines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Savivaldybės administracijos direktorius, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip.

8. Skyriaus valstybės tarnautojų funkcijas nustato Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinti jų pareigybės aprašymai.

9. Skyriaus pasitarimai rengiami skyriaus vedėjo nurodytu laiku. Juose nagrinėjami Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, programų, planų vykdymo eiga, einamieji klausimai.

IV. SKYRIAUS DARBO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

10. Skyriaus veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Skyriaus vedėjas. Jis užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat Savivaldybės institucijų sprendimų, mero potvarkių vykdymą Skyriaus kompetencijos klausimais.

11. Iki einamųjų metų sausio 15 d. arba pareikalavus Skyriaus darbuotojai atsiskaito ir teikia savo veiklos ataskaitas Skyriaus vedėjui. Skyriaus vedėjas Skyriaus veiklos ataskaitą teikia Administracijos direktoriui iki jo nurodyto termino.

V. REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

12. Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą atleisti Skyriaus vedėją iš pareigų, paskutinę darbo dieną buvęs Skyriaus vedėjas, dalyvaujant Skyriaus atstovui, perduoda tvarkytus dokumentus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui arba kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

13. Dokumentų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo visi dalyvaujantys asmenys. Jei perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

14. Reikalų perdavimo priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas užregistruojamas ir saugomas teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriuje, kitas perduodamas naujam Skyriaus vedėjui ar kitam Skyriaus darbuotojui. Buvęs Skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

15. Atleidžiant kitus Skyriaus darbuotojus, reikalų perdavimą organizuoja Skyriaus vedėjas. Skyriaus darbuotojų tvarkytų dokumentų perdavimo aktą saugo Skyriaus vedėjas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Skyrių gali pertvarkyti ar likviduoti Savivaldybės taryba Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu.

 

DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS 

DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ PRIEDAIPaskutinis atnaujinimas: 2017-05-17 14:28:15
MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.