Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
SKUODO MIESTO IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS
SKUODO MIESTO IR KITŲ GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių švaros ir teritorijos priežiūros reikalavimus, apibrėžia fizinių ir juridinių asmenų pareigas užtikrinti švarą ir tvarką.
2. Šių Taisyklių privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.
3. Taisyklės gali būti papildomos ar keičiamos atsižvelgiant į teisės aktus, reglamentuojančius konkrečius miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių poreikius bei kitas specifines priežastis.
II. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

4. Asmenys – fiziniai ir juridiniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka priskirtųjų teritorijų savininkai, valdytojai, naudotojai.
5. Atliekų vežėjai – juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie priima atliekas iš jų turėtojo, jas veža bei perduoda atliekų naudotojui ar šalintojui bei nustatyta tvarka yra įteisinę savo veiklą.
6. Bendrojo naudojimo teritorijos – tai gatvės, pėsčiųjų takai, autobusų stotelės, tiltai, viadukai, parkai, skverai, aikštės, krantinės, paplūdimiai, poilsiavietės ir kt.
7. Individualus gyvenamasis namas – vieno ar dviejų butų gyvenamasis namas.
8. Pagrindinės miesto gatvės – gatvės, kuriomis nukreipti pagrindiniai miesto transporto srautai.
9. Priskirta teritorija – žemės sklypas, įstatymų nustatyta tvarka suformuotas kaip daiktas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, arba teritorijos, kurias asmenys naudoja iki jų suformavimo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.
10. Statybvietė – statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis).
11. Tvarkytojai – už švarą ir tvarką atsakingi Skuodo rajono ribose esančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, kitokia forma turtą valdantys fiziniai ir juridiniai asmenys, renginių organizatoriai, prekybininkai (įstaigos, jų filialai, įmonės, bendrovės, maldos namai, visuomeninės ir politinės organizacijos, neatsižvelgiant į jų pavaldumą, mokymo ir ugdymo įstaigos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, administratoriai, garažų, sodininkų bendrijos, individualiųjų namų, žemės sklypų savininkai).
12. Tvarkoma teritorija – įstatymų nustatyta tvarka priklausantys žemės sklypai, statinių, įrenginių apsaugos zonos, daugiabučių namų, individualių namų, įmonių, įstaigų ir organizacijų, bendrijų naudojami žemės sklypai, kiemai ar statinių, reikalingų gyventojų ūkio ir buities reikmėms tenkinti, teritorija. (Punkto pakeitimas)
13. Žemės naudotojas – žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudoja žemę įstatymų, administracinių aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu.
14. Žemės valdytojas – privačios žemės savininkas arba kitas fizinis ar juridinis asmuo, įstatymų, kitų teisės aktų, teismo sprendimo, sandorių ar kitu įstatymo nustatytu pagrindu įgijęs teisę valdyti privačią žemę, taip pat valstybės ar savivaldybės nuosavybės teisę įgyvendinantis subjektas, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka valstybinė ar savivaldybės žemė perduota patikėjimo teise.

III. REIKALAVIMAI TERITORIJOS TVARKYTOJAMS

15. Tvarkytojas teritoriją tvarko savo jėgomis arba sudaro sutartį su šiuos darbus atliekančia įmone.
16. Tvarkytojai privalo:
16.1. palaikyti tvarką ir švarą jiems priklausančiose teritorijose;
16.2. priskirtose teritorijose rinkti šiukšles, valyti sąnašas, šienauti vejas, žaliąsias juostas, žaliuosius plotus, griovius ir sutvarkyti nupjautą žolę, tvarkyti želdinius, rudenį sugrėbti arba sušluoti lapus, surinkti nukritusias šakas, iš vejų, žaliųjų plotų, krūmų, griovių išrinkti įvairias atliekas;
16.3. nuo gatvių, pėsčiųjų takų, įvažiavimų sušluoti šiukšles, žemes;
16.4. nuo spalio 15 d. iki balandžio 15 d. slidiems takams barstyti savo tvarkomose teritorijose turėti smėlio, laikomo specialiose dėžėse;
16.5. prasidėjus plikšalai, visos valymą atliekančios organizacijos ir asmenys privalo nedelsdami barstyti smėlio ir chlorido mišiniu (šlapia druska) priskirtus valomus ir tvarkomus plotus bei užtikrinti normalų transporto ir pėsčiųjų eismą bei saugumą bet kuriuo paros metu, neatsižvelgdami į oro sąlygas;
16.6. rudenį ir žiemą laiku valyti ir išvežti sniegą, barstyti smėlį ir nukapoti ledą, varveklius nuo gyvenamųjų namų bei kitų pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų jiems priskirtose teritorijose;
16.7. gatvėse ir ant žaliųjų plotų per žiemą susikaupusį žvyrą bei smėlį pašalinti iki gegužės 1 d.;
16.8. rūpintis eksploatuojamų pastatų ir gyvenamųjų namų estetiniu vaizdu, laiku juos dažyti, remontuoti, taisyti sulūžusias tvoras, nugriauti savavališkai pastatytus statinius;
16.9. susikaupusį sniegą ar smėlį krauti ant šaligatvio krašto, neužpildant priešgaisrinių įrenginių, o gatvėse, kur prie bortų yra želdinių, – gatvės važiuojamojoje dalyje, neužpildant lietaus kanalizacijos šulinių. Jei sniegas kaupiamas važiuojamojoje gatvės dalyje, palikti ne mažesnius kaip 5 metrų pločio įvažiavimus į kiemus;
16.10. valant sniegą ir ledą nuo gyvenamųjų namų bei pastatų stogų, lietaus vamzdžių ir balkonų, laikytis darbo saugos reikalavimų, nesugadinti ryšių ir elektros laidų, šviestuvų, radijo ir televizijos antenų, želdinių, statinių.
16.11. prie visų gyvenamųjų namų, visuomeninių ir pramoninių pastatų fasadų pritvirtinti numerius, o ties gatvių sankryžomis – gatvių pavadinimų lenteles. Numerius prie pastatų įrengia savininkai savo lėšomis, kuriems priklauso pastatai. Gatvių pavadinimų lenteles įrengia Savivaldybės administracijos seniūnijos iš savivaldybės biudžeto lėšų.
17. Jeigu priskirta teritorija priklauso keliems asmenims, teritorijos tvarkymas priklauso visiems proporcingai pagal valdomą pastato ar sklypo dalį. Nesant paskirstymo, atsakomybė tenka visiems asmenims solidariai.
18. Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracija koordinuoja, o seniūnijos organizuoja ir įgyvendina:
18.1. seniūnijos teritorijai priklausančių bendrųjų teritorijų tvarkymą ir priežiūrą;
18.2. kapinių bendrųjų teritorijų tvarkymą ir eksploatavimą;
18.3. viešųjų tualetų tvarkymą ir eksploatavimą;
18.4. gatvių apšvietimo atstatymo ir priežiūros darbus;
18.5. miesto, miestelių ir gyvenviečių gatvių mechanizuotą barstymą esant plikšalai. Tvarkomos teritorijos bet kuriuo paros metu turi būti valomos nuo sniego, netrukdant pėstiesiems ir transportui;
18.6. nelegalių sąvartynų, šiukšlynų tvarkymą;
18.7. apleistų teritorijų tvarkymą. Apleistų teritorijų tvarkymo išlaidas Savivaldybės administracijai (seniūnijai) privalo atlyginti priskirtų teritorijų valdytojai, kuriems priklauso ta teritorija;
18.8. antrinių žaliavų, komunalinių atliekų bendrosiose teritorijose konteinerių savivaldybės teritorijoje išdėstymo schemų sudarymą. Bendruosiuose konteineriuose susikaupusių atliekų šalinimą.
19. Turgavietes, atvirus ir dengtus prekystalius ar kitus kilnojamuosius prekybos objektus viešosiose vietose turintys tvarkytojai aplinką privalo tvarkyti leidime prekiauti nurodytos teritorijos ribose pagal Taisyklių 16 punkto reikalavimus.

IV. TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI VYKDANT STATYBOS IR REMONTO DARBUS

20. Statybvietes ir įvažiavimus į jas prižiūri statybos darbus vykdančios organizacijos. Jos privalo transportą eksploatuoti taip, kad nebūtų teršiamos, gadinamos gatvės, žaliosios vejos, šaligatviai ir kiti plotai.
21. Vykdant statybos bei kitus darbus ir užteršus aplinkines gatves, darbus vykdančios organizacijos privalo valyti prie objektų esančias aplinkines gatves.
22. Rangovai, atliekantys statybos darbus, negalintis organizuoti gatvės valymo, privalo sudaryti sutartį su tas paslaugas teikiančia įmone visam statybos laikotarpiui.
23. Statybos darbus atliekančios organizacijos, statybos metu pažeidusios vejų plotus ar želdynus, baigusios darbus, privalo atstato žaliųjų plotų teritoriją.
24. Statybos darbų metu sugadinus greta statybos aikštelių esančių gatvių, šaligatvių, želdynų dangą, gėlynus, medžius ar kitokia įrangą, juos atstato statybą vykdantys asmenys savo lėšomis.
25. Statant ir remontuojant namus, butus, kitas patalpas, susikaupusias atliekas ir laužą iš statybos vietų į sąvartyną išveža darbus vykdantys asmenys, kurie privalo turėti pažymas apie statybos ir remonto atliekų išvežimą į statybos atliekų tvarkymo vietas.
26. Statybinės atliekos turi būti nedelsiant sutvarkytos ir išvežamos ne rečiau kaip kartą per 10 dienų, o baigus darbus teritorija turi būti nedelsiant sutvarkyta.
27. Nugriovus namus ar kitus statinius, neužstatytus žemės sklypus privalo sutvarkyti ir prižiūrėti žemės naudotojai ar valdytojai.

V. SANITARIJOS IR ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

28. Atliekos turi būti tvarkomos Skuodo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka.
29. Atliekų surinkimo konteineriai turi būti statomi ant kieto paviršiaus, išlaikant normuojamus atstumus iki gyvenamųjų patalpų langų. Konteinerių aikštelės turi būti reguliariai valomos ir plaunamos. Konteineriai turi būti su dangčiais, reguliariai ištuštinami, valomi, dezinfekuojami.
30. Visi tvarkytojai privalo išvežti savo atliekas ir nešvarumus savo ar samdomu transportu arba sudaryti atitinkamas sutartis su atliekų vežėjais.
31. Prie pastatų, kurių savininkai ar valdytojai yra juridiniai asmenys, bei nuolatinių ir laikinų prekybos ar paslaugų teikimo vietų, šiukšlių dėžes pastato asmenys, kuriems šios teritorijos yra priskirtos nustatyta tvarka.
32. Bendrosiose teritorijose šiukšlių dėžių pastatymą ir priežiūrą organizuoja tos teritorijos seniūnas.
33. Atidarius sezoninio tipo vasaros lauko kavinę privaloma įrengti stacionarius ar pastatyti kilnojamuosius tualetus ir juos prižiūrėti. (Punkto pakeitimas)
34. Visi lauko tualetai turi būti švarūs, tvarkingi ir dezinfekuojami pagal Higienos normų reikalavimus. (Punkto pakeitimas)
35. Sklypui ribojantis su kitomis gyvenamosiomis valdomis, kitokiais statiniais nelaikyti atsivežto mėšlo krūvų ilgiau kaip 7 paras.

VI. DRAUDIMAI

36. Bendrosiose teritorijose draudžiama:
36.1. plauti transporto priemones, naudotis atvira ugnimi, išpilti ant žemės kurą ar tepalus, kitus techninius skysčius, teršti aplinką remontuojant transporto priemones arba palikti netvarkingą transporto priemonę, teršiančią aplinką.
36.2. užsiimti bet kokia veikla, kuri gali sukelti aplinkos užterštumą, skatinti parazitų ar graužikų veisimąsi;
36.3. deginti lapus, žolę, medžių šakas, statybines, buitines ir kitas atliekas;
36.4. sandėliuoti krovinius, kurą, pašarus, malkas, prekių pakavimo dėžes, statybines ir kitokias medžiagas, kurios gali tapti gaisro priežastimi;
36.5. važinėti po želdynus (išskyrus aptarnaujantį transportą, mechanizmus), statyti bei laikyti transporto priemones žaliuosiuose plotuose ir aikštelėse, skirtose vaikų žaidimams ir buitinėms gyventojų reikmėms (išskyrus individualių gyvenamųjų namų teritorijose).
36.6. mėtyti nuorūkas, popierius, kramtomąją gumą ar kitas šiukšles, palikti, padėti, išmesti nenaudojamus ar sugedusius, sulūžusius ar kitus nenaudojamus daiktus;
36.7. išmesti buityje susidarančias pavojingas atliekas (liuminescencines lempas, naudotus galvaninius elementus, dažus, vaistus, medicininius preparatus ir kitas atliekas);
36.8. teršti vandens telkinių, jų pakrančių apsaugos zonas, valstybinės žemės teritorijas atliekomis, šiukšlėmis, statybiniu laužu, automobilių dalimis ir kitais daiktai, sandėliuoti medžiagas;
36.9. sunkvežimiais, autobusais, lengvaisiais automobiliais ir traktoriais važiuoti šaligatviais, statyti automobilius pėsčiųjų zonoje (išskyrus išimtinus atvejus ir gavus tos teritorijos seniūno leidimą);
36.10. šluoti šiukšles, pilti fekalijas, naftos produktus, vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų bei degių medžiagų, į lietaus surinkimo, nuotekų ir kitus požeminių inžinerinių tinklų šulinius;
36.11. laužyti ir gadinti inventorių, įrengimus ir pastatus;
36.12. rašinėti, braižyti, piešti ant pastatų, tvorų ir kitų statinių;
36.13. ardyti arba gadinti kelius, gatves, šaligatvius, dviračių, pėsčiųjų takus bei želdynus;
36.14. savavališkai įrengti technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, aptvarus);
36.15. statyti, įrengti laikinus statinius ar įrenginius neturint nustatyta tvarka suderinto projekto ar statybos leidimo (jeigu jis reikalingas);
36.16. laužyti ir kirsti medžius, krūmus, jų šakas, lapus bei žiedus, mindžioti gėlynus, skinti bei rauti gėles ir ardyti veją;
36.17. kabinti ant medžių sūpynes ir skalbinius, kalti vinimis ar kitaip tvirtinti prie medžių bet kokius įrenginius;
36.18. tvirtinti skelbimus ar kitokią informaciją ant medžių, stulpų, pastatų ir statinių bei kitose šiam tikslui nenumatytose vietose;
36.19. naudoti bendrojo naudojimo teritorijose esančius žaliuosius plotus daržams;
36.20. kūrenti laužus ne tam pritaikytose vietose;
36.21. ganyti gyvulius, paleisti paukščius ir šunis;
36.22. važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis ir mopedais šaligatviais, pėsčiųjų takais, žaliuosiuose plotuose;
36.23. statyti palapines, rengti įvairius žaidimus ir šokius, organizuoti renginius, nesuderinus su tos teritorijos seniūnu;
36.24. be seniūno leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose;
36.25. laikyti įvairią techniką, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas, paliktas be priežiūros transporto priemones ar jų dalis;
36.26. be leidimo naudoti civilines pirotechnikos priemones masinio žmonių susibūrimo vietose (renginiuose, autobusų stotelėse, stotyse, turgavietėse ir kitur), važiuojamosiose kelio dalyse, pėsčiųjų judėjimo zonose;
36.27. Vedant šunis, kates ir kitus gyvūnus (važiuojant, jojant žirgais) ir jiems priteršus, taip pat priteršus namo koridorių, liftą, balkoną, kitas bendrojo naudojimo vietas, transporto priemones, gyvūnų savininkai ar atsakingi asmenys privalo nedelsiant surinkti bei išvalyti išmatas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Pažeidus Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles, asmenims taikomos nuobaudos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka. (Punkto pakeitimas)
38. Už šių Taisyklių nesilaikymą nuobaudas administracine tvarka skiria Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai pagal savo kompetenciją.
39. Už Taisyklių vykdymo kontrolę atsakingas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius.
40. Administracinė nuobauda neatleidžia asmens nuo prievolės laikytis šių taisyklių ir pašalinti esantį pažeidimą.

_____________________________


Lijana Beinoraitė
2011-10-27


Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-13 16:10:37
 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.