Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Švietimo skyrius
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS
Adresas: Vilniaus g. 13, Skuodas LT–98112. Tel. (8 440) 45 556; Faks. (8 440) 45 556;
 
Savaitės dienos
Darbo laikas val.
Pirmadienis – ketvirtadienis
8,00 –17.00 
Penktadienis
8.00 –15.45
Pietų pertrauka 12 – 13 val.
Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas 1 valandą

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMO KOORDINAVIMAS:

Siekiant užtikrinti informacijos apie paslaugų vaikui ir šeimai prieinamumą, buvo sudarytas Skuodo rajone teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas. Sąrašas skirtas ne tik specialistams, dirbantiems su vaiku ir šeima, bet ir patiems vaikų tėvams, kurie susidūrę su problemomis galėtų greičiau rasti reikiamą pagalbą. Sąraše suinteresuoti asmenys galės rasti ne tik tai, kokios paslaugos yra teikiamos, bet ir kur kreiptis dėl paslaugų užsakymo, kokia kaina ir kitą svarbią informaciją. Dauguma sąraše esančių paslaugų yra nemokamos.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:

 
 
 
ATASKAITOS: 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – skyriaus) funkcijas bei darbo organizavimo tvarką.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais skyriaus veiklą.

3. Skyriaus uždaviniai:

3.1. užtikrinti valstybės ir savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto politikos įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, švietimo ir mokslo, kultūros ministro įsakymų, Kūno kultūros ir sporto departamento, savivaldybės institucijų sprendimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių švietimą, kultūrą, sportą vykdymą;

3.2. organizuoti, stebėti ir tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, profesinį mokymą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kitą neformalųjį vaikų švietimą ir neformalųjį suaugusiųjų švietimą, švietimo pagalbos teikimą, vaikų ir jaunimo užimtumą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą.

II SKYRIUS

SKYRIAUS FUNKCIJOS

4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. analizuoja švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo situacijos būklę, pasitelkęs Atvirą informavimo, konsultavimo, orientavimo sistemą (toliau – AIKOS) teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas. Teikia visuomenei ir Švietimo ir mokslo ministerijai Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą informaciją apie švietimo būklę savivaldybėje, taip pat, naudodamasis Švietimo valdymo informacinės sistemos (toliau – ŠVIS) informacija, rengia pranešimus savivaldybės institucijoms;

4.2. rengia valstybinės politikos nuostatas atitinkančią švietimo, kultūros ir sporto plėtotės strategiją rajone ,rengia savivaldybės ilgalaikius švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros tikslų ir priemonių projektus, dalyvauja rengiant savivaldybės biudžeto projekto švietimo, kultūros, sporto dalį, švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtotei skirtas savivaldybės investicines programas bei organizuoja jų įgyvendinimą;

4.3. teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, Savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;

4.4. tvarko švietimo informacines sistemas, prižiūri, kaip vykdomas mokyklų duomenų teikimas. Konsultuoja mokyklas, derina jų bendrus poreikius diegiant mokyklų informacines sistemas;

4.5. organizuoja ir tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą. Nustato mokyklų nelankančius vaikus ir jų ugdymo poreikius, kartu su mokyklomis vykdo tikslines šių vaikųįtraukimo į švietimo veiklą programas, užtikrindamas, kad visi savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai iki 16 metų mokytųsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas;

4.6. koordinuoja savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų veiklą, konsultuoja jų vadovus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklų bendruomenes ugdymo turinio įgyvendinimo, ugdymo proceso organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo klausimais;

4.7. organizuoja ir koordinuoja švietimo pagalbos (švietimo informacinės, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės, specialiosios pagalbos, profesinio orientavimo) teikimą, vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą;

4.8. organizuoja savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimus (brandos egzaminus, kitus egzaminus, įskaitas ir kitus mokymosi pasiekimų tikrinimo būdus) pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintas mokymosi pasiekimų patikrinimų programas ir mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašus, mokinių pasiekimų tyrimus;

4.9. organizuoja mokomųjų dalykų, šalies olimpiadų rajono etapo olimpiadas;

4.10. atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;

4.11. kas metai organizuoja savivaldybės mokyklų vadovų veiklos vertinimą;

4.12. organizuoja savivaldybės mokyklų mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų atestaciją;

4.13. dalyvauja konkursų savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto įstaigų vadovų pareigoms eiti komisijose, rengiant jų pareigybių aprašymus;

4.14. atlieka savivaldybės mokyklų, kultūros ir sporto įstaigų veiklos priežiūrą, inicijuoja jų periodišką išorinį vertinimą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones;

4.15. inicijuoja savivaldybės švietimo, kultūros ir meno  tarybų kūrimąsi;

4.16. rengia savivaldybės institucijų sprendimų, potvarkių ir įsakymų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą.

4.17. organizuoja švietimo, kultūros ir sporto įstaigų darbuotojų ir mokinių pasiekimų vertinimą;

4.18. atlieka kitas su skyriaus veikla susijusias nuostatuose nenumatytas funkcijas.

III SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS IR ATSAKOMYBĖ

5. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį į pareigas skiria ir iš pareigų atleidžia Savivaldybės administracijos direktorius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

6. Nesant skyriaus vedėjo, jį pavaduoja Savivaldybės administracijos direktoriaus  paskirtas valstybės tarnautojas – skyriaus vyriausiasis specialistas.

7. Skyriaus specialistai į pareigas priimami ir atleidžiami iš tarnybos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

8. Skyriaus specialistus skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, nustato darbo užmokestį, skatina, skiria tarnybines ir drausmines nuobaudas, suteikia atostogas ir išleidžia į komandiruotes Savivaldybės administracijos direktorius, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip.

9. Skyriaus specialistų funkcijas nustatomos pareigybės aprašymuose, kuriuos tvirtina administracijos direktorius.

10. Skyriaus specialistai įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už tinkamą jiems pavestų funkcijų vykdymą.            

IV SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS

11. Skyrius, atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, turi teisę:

 11.1. gauti iš Savivaldybės struktūrinių padalinių, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, savivaldybei pavaldžių mokyklų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaigų, kultūros ir sporto įstaigų duomenis, kurių reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

11.2. bendradarbiauti su apskričių, kitų savivaldybių administracijų švietimo padaliniais, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

11.3. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose, mokymuose ir seminaruose.              

V SKYRIUS

REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS 

12. Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą atleisti skyriaus vedėją iš pareigų, paskutinę darbo dieną buvęs skyriaus vedėjas, dalyvaujant skyriaus atstovui, perduoda tvarkytus dokumentus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui arba kitam Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui.

13. Dokumentų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo visi dalyvaujantys asmenys. Jei perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais, jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

14. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurių vienas užregistruojamas ir saugomas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriuje, kitas perduodamas naujam skyriaus vedėjui ar kitam skyriaus darbuotojui. Buvęs skyriaus vedėjas turi teisę gauti akto kopiją.

15. Atleidžiant kitus skyriaus darbuotojus, reikalų perdavimą organizuoja skyriaus vedėjas. Skyriaus darbuotojų tvarkytų dokumentų perdavimo aktą saugo skyriaus vedėjas.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Nuostatai keičiami ar papildomi administracijos direktoriaus įsakymu.

17. Skyrių gali pertvarkyti ar likviduoti Savivaldybės taryba Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu.

______________________Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-30 09:02:38
MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.