Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Tarybos vadovai

MERAS 

PETRAS PUŠINSKAS

Priėmimo tvarka:

Pirmadieniais – 7.30–11.00 val., trečiadieniais – 7.30–11.00 val.

Telefonas (8 440) 73 933

Telefonas administracijos vidaus ryšių sistemoje 533

Mob. telefonas 8 682 12845

                                                             Elektroninis paštas petras.pusinskas@skuodas.lt


GYVENIMO APRAŠYMAS

          Gimė 1961 m. spalio 26 d. Skuodo rajone, Mosėdžio seniūnijoje, Mikulčių kaime. Tėvai buvo tremtiniai. Tėtis dirbo Mosėdžio kolūkyje bitininku, mama – lauko darbininke.
          1968–1972 m. mokėsi Mikulčių pradinėje mokykloje. 1979 m. baigė Mosėdžio vidurinę mokyklą.
          1979–1982 m. mokėsi Kretingos tarybiniame ūkyje-technikume augalų apsaugos agronomo specialybės. Baigė su pagyrimu.
          1982 m. pradėjo dirbti Mosėdžio kolūkyje bitininku.
          1990 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas) ir įgijo agronomo specialybę.
          1982–1991 m. dirbo kolūkiuose įvairius darbus – nuo bitininko iki vyriausiojo agronomo. 1991 m. ėmė ūkininkauti.
          2000 m., sumažinęs ūkį, pradėjo dirbti Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijoje chemijos mokytoju.
          2005 m. baigė Kauno technologijos universitetą, chemijos inžinerijos specialybę ir įgijo naftos ir organinės chemijos inžinieriaus specialybės bakalauro laipsnį.
          2006 m. Kauno technologijos universitete baigė pedagogikos studijas ir įgijo mokytojo kvalifikaciją.
          1982 m. vedė. Žmona Jovita dirba rajono mokyklose tikybos mokytoja. Užaugino tris dukras: Janina ir Silva ištekėjusios, gyvena Kaune, Simona mokosi Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje.

MERO FUNKCIJOS

1. Planuoja Savivaldybės tarybos veiklą, nustato ir sudaro Savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkes ir teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus, šaukia Savivaldybės tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja, koordinuoja Savivaldybės tarybos komitetų ir komisijų veiklą, pasirašo Savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkauja, protokolus.
2. Reglamente nustatyta tvarka atstovauja pats arba įgalioja kitus asmenis atstovauti savivaldybei teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.
3. Atstovauja savivaldybei Regiono plėtros taryboje ir turi sprendžiamojo balso teisę sudarant ir įgyvendinant regiono plėtros programą.
4. Teikia Savivaldybės tarybai mero pavaduotojo (pavaduotojų), Savivaldybės administracijos direktoriaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo (Savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu) ir Savivaldybės tarybos sudaromų komisijų pirmininkų kandidatūras, taip pat gali siūlyti atleisti juos iš pareigų, siūlyti skirti nuobaudas Savivaldybės administracijos direktoriui.
5. Nustato mero pavaduotojo (pavaduotojų) veiklos sritis.
6. Teikia Savivaldybės tarybai siūlymą dėl Savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo.
7. Teikia Savivaldybės tarybai siūlymus dėl sekretoriato sudarymo ir jo pareigybių skaičiaus nustatymo arba mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo (jeigu sekretoriatas nesudaromas).
8. Vadovauja sekretoriato darbui (jeigu jis sudaromas), tvirtina sekretoriato nuostatus, Valstybės tarnybos įstatymo ir Darbo kodekso nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų sekretoriato darbuotojus, mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus.
9. Teikia komitetams, išskyrus Kontrolės komitetą, komitetų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūras.
10. Reglamente nustatyta tvarka gali siūlyti Savivaldybės tarybai pavesti Savivaldybės kontrolieriui (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai) atlikti veiklos plane nenumatytą Savivaldybės administracijos, Savivaldybės administravimo subjektų ar Savivaldybės kontroliuojamų įmonių finansinį ir veiklos auditą, priima Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) pateiktas audito ataskaitas ir išvadas dėl atlikto finansinio ir veiklos audito rezultatų, prireikus organizuoja šių ataskaitų ir išvadų svarstymą Savivaldybės tarybos komitetų ir Savivaldybės tarybos posėdžiuose.
11. Kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimus.
12. Gavęs Savivaldybės tarybos pritarimą, sudaro savivaldybės bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, kitomis savivaldybėmis ar užsienio institucijomis sutartis.
13. Kontroliuoja pasirengimą vietos gyventojų apklausai.
14. Pagal Savivaldybės tarybos nustatytą tvarką reprezentacijos reikmėms naudoja mero fondo lėšas ir už jas atsiskaito.
15. Tvirtina gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymą (sugrupavimą) į seniūnaitijas Savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu.
16. Skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Skiria į pareigas ir atleidžia iš jų savivaldybės viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su šių juridinių asmenų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Atkuria savivaldybės valdomo išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teises religinėms bendrijoms ir bendruomenėms.
19. Išduoda leidimus naudoti žūklės plotus vandens telkiniuose, tvirtina žuvų išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos žuvininkystės vandens telkiniuose priemonių planus teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Keičia pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
21. Suteikia patalpas Seimo nariams pagal Lietuvos Respublikos Seimo statutą.
22. Skelbia vietos gyventojų apklausą.

MERAS RŪPINASI, KAD:

1. Savivaldybei būtų tinkamai atstovaujama Regionų plėtros taryboje ir šios tarybos priimti sprendimai būtų tinkamai įgyvendinami savivaldybėje.
2. Laiku ir tinkamai būtų rengiami savivaldybės strateginio planavimo dokumentai, užtikrinama šių dokumentų ir juose numatytų pasiekti rezultatų įgyvendinimo kontrolė.
3. Būtų sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą.
4. Būtų užtikrinamas Savivaldybės tarybos narių tolygus bendravimas su visais savivaldybės rinkėjais (visoje savivaldybės teritorijoje).
5. Būtų tobulinamas Savivaldybės tarybos sprendimų priėmimas ir Savivaldybės tarybos komitetų veikla.
6. Būtų deramai atstovaujama savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.

 

 


MERO PAVADUOTOJA

DAIVA BUDRIENĖ
 

Priėmimo tvarka:

 Pirmadieniais – 8.00–12.00 val., trečiadieniais – 8.00–12.00 val.

 Telefonas (8 440) 73 974

Telefonas administracijos vidaus ryšių sistemoje 574

  Mob. telefonas 8 600 23139

 Elektroninis paštas daiva.budriene@skuodas.lt

 

GYVENIMO APRAŠYMAS

          Gimė 1970 m. balandžio 16 d. Skuode, darbininkų šeimoje. Mokėsi Skuodo 1-ojoje vidurinėje mokykloje. Studijavo Lietuvos žemės ūkio universitete, jį baigė 2006 m., įgijo agronomijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2009 m. įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.
          1988 m. pradėjo dirbti Skuodo visuomeninėje maitinimo įstaigoje. 1998–2007 m. dirbo Skuodo rajono kultūros centro režisiere. 2004–2014 m. dirbo Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausiąja specialiste (jaunimo reikalų koordinatore). 2015 m. po savivaldybių tarybos narių rinkimų ketveriems metams tapo Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja.
            Politikoje dalyvauja jau nuo 2000 m. Tris kadencijas buvo Skuodo rajono savivaldybės tarybos narė. 2012 m. tapo Lietuvos socialdemokratų partijos Skuodo rajono skyriaus pirmininke.
            Visuomeninė, labdaringa veikla – labai svarbi gyvenimo dalis. Skiria savo laiką, žinias, patirtį ir energiją visuomenės naudai. Buvo Skuodo jaunimo centro prezidentė, jaunimo organizacijų sąjungos pirmininkė, Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos valdybos narė. Šiuo metu yra Skuodo rajono Kulų bendruomenės pirmininkė, Skuodo žemaičių draugijos narė, dalyvauja Skuodo krašto bendruomenės veikloje. Yra ilgametė kraujo donorė.
             Gerai moka rusų kalbą, gali ja laisvai bendrauti, išreikšti savo nuomonę, išklausyti ir suprasti kitus šia kalba kalbančius. Turi vokiečių kalbos pagrindus.
          Ištekėjusi. Vyras Remigijus. Turi dukterį Moniką ir sūnų Tadą, vaikaitę Gabrielę. Šie žmonės motyvuoja siekti savo užsibrėžtų tikslų, reikiamu metu sugeba įkvėpti drąsos ir palaikyti sudėtingose situacijose.
         Požiūris į laisvalaikį – jį reikia branginti, taupiai ir prasmingai naudoti. Nors domina įvairios laisvalaikio formos tokios, kaip teatras, darbas sode, grybavimas, buvimas gamtoje ir siuvimas, tačiau daugiausia laiko praleidžia domėdamasi istorija, kaupdama žinias apie kuršių genties gyvenimą ir Skuodo rajone esantį Apuolės piliakalnį, taip prisidėdama prie kuršių kultūros populiarinimo.

VEIKLOS SRITYS

1. Turizmo plėtra ir viešieji ryšiai;

2. Kultūros paveldo ir etnokultūros veiklos koordinavimas;

3. Kultūrinės veiklos kuravimas;

4.Švietimo politikos įgyvendinimo koordinavimas;

5. Kūno kultūros ir sporto veiklos koordinavimas;

6. Socialinės ir sveikatos programų įgyvendinimo koordinavimas;

7. Jaunimo politikos įgyvendinimo priežiūra ir koordinavimas;

8. Nevyriausybinių organizacijų (vietos bendruomenių) veiklos koordinavimas;

9. Tarptautinis bendradarbiavimas.


Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkis dėl Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotojos Daivos Budrienės veiklos sričių nustatymo

Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-29 14:07:05
MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.