Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-02-28 13:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Stasys Vainoras

Priimtas
2 DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. T10-11) 02.28. Biudžetas_Aiškin...
02.28. Biudžetas.xml
(biudzeto priedai).xls
02-28 Nr. T9- (Soc. komit...
22006_(biudzeto priedai)_...
Skuodo rajono savivaldybės taryba
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
3 DĖL SKUODO MIESTO BENDROJO PLANO IR SKUODO RAJONO TERITORIJOS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. T10-12) atask sprend1.xml
atask pried31.xml
atask aišk 21.xml
Bronislovas Stasiulis
Tomas Bagočius

Priimtas
4 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. T9-156 „Dėl pareiginės algos koeficientų patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios (Nr. T10-13) aišk.raštas.xml
sprendimas dėl Barst..xm...
Valerija Stanienė

Priimtas
5 DĖL SKUODO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002 METŲ KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. 77 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ KULTŪROS CENTRAS ĮSTATŲ TVIRTINIMO“ 2, 4 IR 6 PUNKTŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS (Nr. T10-14) 21379_Projektas.xml
21378_Aiskinamasis_rastas...
Gintas Andriekus

Priimtas
6 Dėl patalpų perdavimo viešajai įstaigai Šačių kultūros centrui (Nr. T10-15) Sprendimo projekt.xml
Aiskinamasis.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
7 Dėl patalpų perdavimo Valstybinei miškų tarnybai (Nr. T10-16) Aiškinam..xml
Sprendim.proj..xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
8 Dėl patalpų perdavimo (Nr. T10-17) 21328_21320_Sprend.proj.1...
21329_21074_Aiskinamasis1...
Ramutė Perminienė

Priimtas
9 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T9-179 "Dėl Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo" patvirtintų Skuodo rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos konkurso organizavimo taisyklių 2 punkto pakeitimo (Nr. T10-18) Aiškinamasis.xml
Sprendimo projektas.xml
Ramutė Perminienė

Priimtas
10 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. T10-19) Sprendimas.xml
21510_21478_Aiskinamasis2...
21511_21432__Sprendimo pr...
Ramutė Perminienė

Priimtas
11 DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. T10-20) aiškinamasis raštas-DĖ...
sprendimas-DĖL SKUODO RA...
21727_Sprendimo.xml
Juzefa Joskaudienė

Priimtas
12 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS – KREDITO LINIJOS ĖMIMO (Nr. T10-21) 02.28. AR_Kredito linija....
02.28. Kredito linija_są...
02.28. Kredito linija.xml
21948_KADV1-10.PDF
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
13 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI (Nr. T10-22) 02.28. AR_paskola.xml
02.28. Paskola.xml
21703_02.28. Paskolos sÄ...
21948_KADV1-10.PDF
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
14 DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS IR KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO SKUODO RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO PREVENCINĖS PROGRAMOS „NEBŪKIME ABEJINGI, GYVENKIME SAUGIAU 2012“ TVIRTINIMO (Nr. T10-23) REDAGUOTAt(policija)11.xm...
KOREGUOTA(AR policija)111...
policija(priedas).xml
Ona Malūkienė

Priimtas
15 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SKUODO INFORMACIJOS CENTRO PROGRAMOS „PEDAGOGŲ MOKYMO, KONSULTAVIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 2012 METŲ PROGRAMA“ PATVIRTINIMO (Nr. T10-24) 21753_21647_21573_sprend ...
21762_21753_21647_21573_s...
21773_pedagogu (AR)1.xml
IC_p(patikslintas).xml
IC_p(alternatyvus).xml
Ona Malūkienė

Priimtas
16 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SKUODO INFORMACIJOS CENTRO PROGRAMOS „VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ VERSLUI TEIKIMAS IR VERSLUMO SKATINIMAS SKUODO RAJONE“ TVIRTINIMO (Nr. T10-25) 21576_project(IC_V_sprend...
21786_verslo(AR)1.xml
(IC_V_patikslintas).xml
(IC_V_alternatyvus).xml
Ona Malūkienė

Priimtas
17 Dėl Skuodo rajono Daukšių kaimo Kiesuotės gatvės geografinių charakteristikų patikslinimo (Nr. T10-26) Kiesuotės g..pdf
LENEl-KIESTUOT.xml
4634_1224.PDF
KIESUOTĖ-AIŠKINAMASIS.x...
Registrų centr. atsakyma...
21734_Sprendimas-Kiesuot...
Rita Kaupienė

Nepriimtas
18 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ (Nr. T10-27) 02.28. EIB paskolos sąra...
02.28. AR_EIB paskola.xml
02.28. EIB paskola.xml
21948_KADV1-10.PDF
Nijolė Mackevičienė

Priimtas
19 Dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą Skuodo rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-28) mokestis už vaikų išla...
vaikų išlaik. priedas.x...
aišk raštas.xml
Birutė Dapšienė

Nepriimtas
20 Dėl Skuodo rajono savivaldybės atitinkamiems metams skirtų mokinio krepšelio lėšų 6 procentų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. T10-29) aišk.raštas.xml
sprendimas.xml
T10-29 Patikslintas pried...
Birutė Dapšienė

Priimtas
21 Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2011 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo (Nr. T10-30) Kontrol komit atask.xml
Kontrol aiskin rastas.xml
kontrol sprend proj.xml
Ignas Jonušas

Priimtas
22 Dėl turto perdavimo (Nr. T10-31) Sprend. projekt.xml
Aiškinamasis aikštelės...
Ramutė Perminienė

Priimtas
23 Dėl patalpos perdavimo (Nr. T10-32) Aiskinamasis.xml
22457_22447_sprend. proj....
Ramutė Perminienė

Priimtas
24 Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2012-02-13 raštas Nr. D2-5 „Prašymas dėl PPT finansavimo“. Stasys Vainoras

Priimtas
25 Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2012-02-15 raštas Nr. (4.1.22)-R2-289 „Dėl informacijos apie sprendimo vykdymą“. Stasys Vainoras

Priimtas
26 Skuodo Bartuvos vidurinės mokyklos 2012-02-13 raštas Nr. R2-107 „Dėl atsakymo į Tėvų komiteto atstovų pareiškimą Skuodo rajono savivaldybės tarybai“. Stasys Vainoras

Priimtas
27 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-01-30 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-24 „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punkto įgyvendinimo“. Stasys Vainoras

Priimtas
28 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-02-01 teikimas Nr. (5.1)-TR-33 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2007-12-21 sprendimu Nr. T9-230 patvirtintų Skuodo rajono daugiabučių namų gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų naudojimo taisyklių pakeitimo“. Stasys Vainoras

Priimtas
29 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-02-03 teikimas Nr. (5.1)-TR-39 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009-10-29 sprendimo Nr. T9-192 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo“. Stasys Vainoras

Priimtas
30 Informacija apie Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 20 d. sprendimo Nr. T9-46 „Dėl viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ sutarties pratęsimo“ vykdymą. Romas Kasparas

Priimtas
31 Bendruomenės „Skuodo senjorai“ 2012-02-20 prašymas „Dėl lėšų skyrimo“. Stasys Vainoras

Priimtas
32 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-01-31 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-29 „Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 7 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“. Stasys Vainoras

Priimtas
33 Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnybos 2012-01-31 reikalavimas Nr. (5.1)-TR-30 „Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 7 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“. Stasys Vainoras

Priimtas
34 Informacija, pranešimai. Stasys Vainoras

Priimtas

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška

MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.