Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Informacija

 

                                                                                                                        PATVIRTINTA                                                                                           Skuodo rajono savivaldybės tarybos
                                                                                          2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T9-108

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS
SVEIKATOS TARYBA

PIRMININKĖ – JOLANTA KIDYKIENĖ, Savivaldybės tarybos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos komiteto narė.

NARIAI:
Jolanta Ažondenienė – Skuodo krašto bendruomenės atstovė.
Daiva Budrienė – Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja.
Eugenijus Galdikas – Skuodo rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas.
Viliutė Jautakienė – Skuodo seniūnijos seniūnė.
Virginijus Kiguolis – Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius.
Živilė Rancienė – Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenės pirmininkė.
Vilija Vaškienė – Skuodo vietos veiklos grupės pirmininkė.
Algimantas Želvys – Skuodo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas.

                                                                                              PATVIRTINTA
                                                                                              Skuodo rajono savivaldybės tarybos
                                                                                              2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T9-149

 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS
TARYBOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (toliau – Sveikatos taryba) yra savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Skuodo rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba).
2. Sveikatos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir kitais įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
3. Sveikatos tarybos nuostatai reglamentuoja Sveikatos tarybos uždavinius, funkcijas, teises, sudėtį ir darbo organizavimą.
4. Sveikatos tarybą sudaro ir jos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

II. SVEIKATOS TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Pagrindinis Sveikatos tarybos uždavinys yra koordinuoti ir formuoti savivaldybės teritorijoje visuomenės sveikatos politiką.
6. Vykdydama pagrindinį uždavinį, Sveikatos taryba atlieka šias funkcijas:
6.1. koordinuoja savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos saugos ir sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą ir įgyvendinimą.
6.2. nagrinėja klausimus pagal savo kompetenciją, teikia informaciją ir pasiūlymus dėl priemonių gyventojų sveikatos būklei gerinti Savivaldybės tarybai, savivaldybės ir valstybės institucijoms, įstaigoms, visuomenės informavimo priemonėms, nevyriausybinėmis organizacijoms, Nacionalinei sveikatos tarybai.
6.3. nustato Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetines kryptis.
6.4. nustato Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo prioritetus.
6.5. organizuoja pasitarimus, seminarus ir konferencijas aktualiais visuomenės sveikatos politikos klausimais.
6.6. atlieka kitas funkcijas, priskirtas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos ir kitus įstatymus bei Sveikatos tarybos nuostatus.

 III. SVEIKATOS TARYBOS TEISĖS

7. Sveikatos taryba turi šias teises:
7.1. gauti iš savivaldybės ir valstybės institucijų, įstaigų, nevyriausybinių ir tarptautinių organizacijų, Nacionalinės sveikatos tarybos informaciją, reikalingą Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme ir Sveikatos tarybos nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti, bendradarbiauti su jomis.
7.2. teikti pasiūlymus pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybai, Administracijos direktoriui, Savivaldybės merui dėl visuomenės sveikatos politikos savivaldybės teritorijoje.
7.3. sudaryti tarpžinybines komisijas, darbo grupes Sveikatos tarybos kompetencijos klausimams spręsti ir Sveikatos tarybos funkcijoms įgyvendinti.
7.4. kviesti į Sveikatos tarybos posėdžius Skuodo rajono savivaldybės administracijos tarnautojus, savivaldybės įstaigų ir kitų institucijų atstovus sprendžiant gyventojų sveikatos gerinimo klausimus.
7.5. lankytis savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose ir organizacijose, domėtis vaikų, moksleivių, darbuotojų sveikatos saugos ir stiprinimo sąlygomis; sveikatos priežiūros prieinamumo gyventojams klausimais.
7.6. dalyvauti savivaldybės ir šalies renginiuose visuomenės sveikatos politikos klausimais.
7.7. skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti savo tikslus ir uždavinius.

 IV. SVEIKATOS TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Sveikatos tarybą sudaro 9 nariai: 1/3 Skuodo rajono savivaldybės administracijos atstovų, 1/3 savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų ir organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų.
9. Sveikatos tarybai vadovauja pirmininkas, kurio kandidatūrą  Savivaldybės tarybai tvirtinti teikia Savivaldybės meras.
10. Jeigu Sveikatos tarybos pirmininko nėra, jo pareigas eina Sveikatos tarybos pirmininko pavaduotojas, o jeigu jo nėra – pirmininko įgaliotas Sveikatos tarybos narys.
11. Sveikatos tarybos pirmininkas:
11.1. veikia Sveikatos tarybos vardu, organizuoja jos darbą, jai vadovauja ir atsako už jos veiklą.
11.2. šaukia Sveikatos tarybos posėdžius ir jiems pirmininkauja.
11.3. gali pareikalauti savo vardu iš įstaigų ir organizacijų informacijos, susijusios su Sveikatos tarybos veikla.
11.4. atsiskaito kasmet už Sveikatos tarybos veiklą Savivaldybės tarybai.
11.5. pasirašo Sveikatos tarybos vardu siunčiamus dokumentus, posėdžių protokolus, nutarimus, bendradarbiavimo sutartis ir kitus Sveikatos tarybos dokumentus.
11.6. kontroliuoja Sveikatos tarybos nutarimų įgyvendinimą.
11.7. sprendžia kitus su Sveikatos tarybos veikla susijusius klausimus.
12. Vienos kadencijos Sveikatos tarybos veikla trunka 4 metus. Jos įgaliojimai baigiasi įvykus pirmam naujos kadencijos Sveikatos tarybos posėdžiui.
13. Posėdis yra pagrindinė Sveikatos tarybos veiklos forma. Per metus šaukiami ne mažiau kaip 6 posėdžiai, jie yra vieši. Sveikatos tarybos posėdžiai yra protokoluojami.
14. Sveikatos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja Sveikatos tarybos narių dauguma.
15. Sveikatos tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma. Apie tai turi būti pažymėta posėdžio protokole. Jie įsigalioja nuo nutarimo priėmimo dienos, jei nenumatoma kita įsigaliojimo data.
16. Sveikatos tarybos posėdžių protokolai ir kiti dokumentai saugomi Skuodo rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriuje.
17. Sveikatos taryba gali pasitvirtinti darbo reglamentą, kuriame nustatoma išsamesnė Sveikatos tarybos veiklos darbo organizavimo tvarka.

 V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Sveikatos tarybos sudėtį ir nuostatus keičia ar panaikina Savivaldybės taryba savo sprendimu.
19. Sveikatos taryba dirba pagal kasmet sudaromą ir tvirtinamą veiksmų planą.

_________________________

 

                                                                                                        PATVIRTINTA
                                                                                         Skuodo rajono savivaldybės tarybos
                                                                                         2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T9-101

 

 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

 PIRMININKĖDaiva Budrienė, Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

 NARIAI:
Virgina Jonkuvienė – Mosėdžio valančiukų kuopos pirmininkė.
Tomas Matutis – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas.
Paulius Poškys – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.
Stanislava Sandarienė – Šv. Juozapo ateitininkų kuopos globėja.
Darius Simutis – Skuodo autoklubo „Medinis ratlankis“ prezidentas.
Artūras Sparnauskas – Skuodo jaunimo centro valdybos narys.
Loreta Vasiliauskienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.
Donatas Viskantas – Skuodo rajono nevyriausybinių jaunimo organizacijų sąjungos pirmininko pavaduotojas.

 

                                                                                          PATVIRTINTA
                                                                                          Skuodo rajono savivaldybės tarybos
                                                                                          2011 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T9-113

 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ
TARYBOS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) nustato Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį bei darbo organizavimo tvarką.
2. Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau vadinama – Jaunimo taryba) yra visuomeniniais pagrindais prie Savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, turintis laikinosios komisijos statusą, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.
3. Jaunimo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
4. Jaunimo taryba sudaroma Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui.
5. Jaunimo tarybos nuostatai tvirtinami Savivaldybės tarybos sprendimu.

  II. JAUNIMO TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 6. Jaunimo tarybos tikslai yra šie:
6.1. bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti Savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, nustatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose.
6.2. koordinuoti Savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą.
6.3. užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus.
6.4. stiprinti bendradarbiavimą tarp Savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.
7. Jaunimo taryba nustatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas:
7.1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą Savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu.
7.2. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių.
7.3. inicijuoja Savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą.
7.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos.
7.5. analizuoja užsienio valstybių patirtį, sprendžiant jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis.
7.6. teikia pasiūlymus dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių įtraukimo į Savivaldybės strategiją, dalyvauja rengiant Savivaldybės jaunimo politikos strategiją.
7.7. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.

  III. JAUNIMO TARYBOS TEISĖS

8. Jaunimo taryba turi šias teises:
8.1. gauti iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Jaunimo tarybos funkcijoms atlikti.
8.2. kviestis į Jaunimo tarybos posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus), prašyti pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politika.
8.3. dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimo politikos aktualūs klausimai.
9. Jaunimo taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose teisės aktuose.

  IV. JAUNIMO TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Jaunimo taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš dešimties narių:
10.1. penkis narius deleguoja Savivaldybės institucijos, iš jų tris atstovus deleguoja Savivaldybės administracija ir du atstovus deleguoja Savivaldybės taryba iš savo narių.
10.2. penkis narius deleguoja savivaldybėje veikianti regioninė jaunimo organizacijų taryba.
11. Tarybos sudėtį Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui tvirtina Savivaldybės taryba.
12. Jaunimo reikalų tarybos pirmininką ir pavaduotoją išrenka Jaunimo reikalų tarybos nariai pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo organizacijų atstovas. Jaunimo tarybos pirmininku išrinkus jaunimo organizacijų atstovą, Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas Savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovas.
13. Jaunimo tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:
13.1. Jaunimo tarybos narys atsistatydina savo noru anksčiau negu pasibaigia Jaunimo tarybos kadencija.
13.2. jei nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje Savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.
13.3. jeigu jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva.
14. Savivaldybės tarybos sprendimu į Jaunimo tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą Jaunimo taryboje skiriamas kitas asmuo.
15. Jaunimo taryba darbą organizuoja, vadovaudamasi Jaunimo tarybos darbo reglamentu, kurį pasitvirtina posėdžio metu. Jaunimo tarybos darbo forma yra posėdžiai. Tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas.
16. Jaunimo tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Jaunimo tarybos narių.
17. Jaunimo tarybos posėdžius techniškai aptarnauja Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.
18. Jaunimo tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
19. Jaunimo taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo tarybos pirmininko (jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.
20. Jaunimo tarybos sprendimai įforminami Jaunimo tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas. Protokolų kopijos įteikiamos Jaunimo tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms.
21. Jaunimo tarybos sprendimai yra vieši.

  V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 22. Jaunimo tarybos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

 ______________________ 

 

 

                                                                                           PATVIRTINTA
                                                                                           Skuodo rajono savivaldybės tarybos
                                                                                           2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T9-100

 

                                                                                           PATVIRTINTA
                                                                                           Skuodo rajono savivaldybės tarybos
                                                                                           2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T9-138

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBA

PIRMININKĖDaiva Budrienė, Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja.

NARIAI:
Gintas Andriekus
– Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas.
Elvita Šeputaitė – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus Skuodo tautodailininkų sekcijos pirmininkė.
Rimantas Eidėjus – skulptorius.
Jonas Grušas – Skuodo žemaičių draugijos atstovas.
Levutė Staniuvienė – Lietuvos Respublikos Seimo narė.
Linas Mitkus – Skuodo krašto bendruomenės atstovas.
Aldona Ozolienė – Lietuvos kraštotyros draugijos Skuodo skyriaus atstovė.

Virgilijus Pajarskas – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.
Birutė Strakšytė –  Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininkė.
Vidmantas Valinskis – Skuodo rajono kultūros centro direktorius.
Jolanta Raišutienė – Lietuvos kompozitorių sąjungos narė.
Viliutė Jautakienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo seniūnijos seniūnė.
Loreta Vasiliauskienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja.


                                                                                         PATVIRTINTA
                                                                                         Skuodo rajono savivaldybės tarybos
                                                                                         2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T9-100

  SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS IR MENO TARYBOS NUOSTATAI

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatai reglamentuoja Savivaldybės kultūros ir meno tarybos (toliau vadinama – taryba) uždavinius, funkcijas, teises, pareigas, sudėtį ir darbo organizavimą.
2. Taryba yra patariamoji institucija, atliekanti eksperto bei konsultanto funkcijas, įgyvendinant valstybės ir savivaldybės kultūros politiką savivaldybės teritorijoje.
3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.
4. Tarybos išvados ir pasiūlymai, teikiami savivaldybės institucijoms ir kultūros įstaigoms, yra rekomendacinio pobūdžio.
5. Taryba bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, apskrities viršininko administracija, Savivaldybės taryba, Savivaldybės administracija, savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros ir švietimo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis kultūrinę veiklą, bendruomenėmis, jaunimo organizacijomis, tautodailininkais, meno kūrėjais.
6. Tarybą steigia ir jos nuostatus tvirtina Savivaldybės taryba.

 II. TARYBOS UŽDAVINYS IR FUNKCIJOS

7. Tarybos uždavinys yra analizuoti kultūros būklę savivaldybėje ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl valstybės ir savivaldybės kultūros politikos įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.
8. Taryba atlieka šias funkcijas:
8.1. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais patvirtintų kultūros programų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.
8.2. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl prioritetinių savivaldybės kultūros plėtros krypčių.
8.3. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant savivaldybės kultūros plėtros programas.
8.4. teikia pasiūlymus dėl kultūros projektų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų prioritetų.
8.5. esant reikalui, dalyvauja svarstant savivaldybės kultūros įstaigų veiklos programas bei ataskaitas ir teikia pasiūlymus steigėjui dėl jų veiklos tobulinimo.
8.6. teikia pasiūlymus bei išvadas dėl savivaldybės kultūros įstaigų tinklo optimizavimo.
8.7. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl savivaldybės kultūros premijų, stipendijų steigimo ir skyrimo, kultūrai nusipelniusių kraštiečių atminimo įamžinimo, garbės vardų suteikimo ir kt.
8.8. teikia pasiūlymus dėl kultūrinio turizmo programų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje.
8.9. inicijuoja savivaldybės kultūros būklės tyrimus, analizuoja jų rezultatus, teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl padėties gerinimo.
8.10. skatina kultūrines inovacijas savivaldybės teritorijoje.

 III. TARYBOS TEISĖS IR PAREIGOS

9. Taryba turi teisę:
9.1. teisės aktų nustatyta tvarka gauti informaciją iš Savivaldybės administracijos padalinių, savivaldybės kultūros bei švietimo įstaigų, kultūrinę veiklą vykdančių nevyriausybinių organizacijų.
9.2. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos padalinių specialistus, savivaldybės kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų atstovus.
9.3. kviesti į posėdžius kultūros ekspertus, galinčius teikti informaciją bei išvadas svarstomais kultūros klausimais.
10. Taryba kasmet informuoja visuomenę apie savo veiklą.

 IV. TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Tarybą gali sudaryti Savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės kultūros ir švietimo administravimo padalinių specialistai, kultūros ir švietimo įstaigų atstovai, nevyriausybinių organizacijų, vykdančių kultūrinę veiklą savivaldybės teritorijoje, bendruomenių, jaunimo organizacijų atstovai, menininkai ir kiti asmenys.
12. Tarybos narių sudėtį Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus teikimu tvirtina Skuodo rajono savivaldybės taryba.
13. Tarybos pirmininką mero teikimu tvirtina Savivaldybės taryba. Tarybos pirmininko pavaduotoją renka tarybos nariai balsų dauguma.
14. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja tarybos darbą, pirmininkauja tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
15. Tarybos pirmininku negali būti renkamas kultūrą administruojančio Savivaldybės administracijos padalinio atstovas.
16. Tarybos darbo reglamentą tvirtina pati taryba savo pirmajame posėdyje.
17. Tarybos posėdžiams rengti, dokumentacijai tvarkyti, posėdžiams protokoluoti steigėjas skiria sekretorių, kuris nėra tarybos narys.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Taryba nevykdo finansinės veiklos.
19. Tarybos narių darbas gali būti apmokamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.
20. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, ekspertų išvados, susirašinėjimo medžiaga ir kt.) saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 __________________________


                                                                                                    PATVIRTINTA
                                                                                                    Skuodo rajono savivaldybės tarybos                                                                                                     2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T9-155

 SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBA

PIRMININKĖ – Birutė Strakšytė, Daukšių bendruomenės atstovė.

PIRMININKO PAVADUOTOJA – Bronislava Gadeikienė, Mosėdžio moterų asociacijos „Ognelė“ atstovė.

NARIAI:
Jūratė Bagočienė
– Šačių kaimo bendruomenės atstovė.
Vaida Bernotienė – asociacijos Skuodo jaunimo centro atstovė.
Jonas Grušas – Skuodo žemaičių draugijos atstovas.
Aldona Jasienė – Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.
Janina Maciūtė – Savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.
Linas Mitkus – Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas.
Alvydas Drakšas – Mosėdžio gamtininkų bendrijos atstovas.
Liuda Stanevičienė – Nausėdų kaimo bendruomenės atstovė.
Julijana Škimelienė – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų).
Vilija Vaškienė – Apuolės bendruomenės centro atstovė.
Joana Viščiūnienė – Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Skuodo rajono bendrijos atstovė.

                                                                                                  

                                                                                                      PATVIRTINTA
                                                                                                      Skuodo rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                      2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T9-150

  SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS  NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS   NUOSTATAI

                                                                                          I. BENDROJI DALIS

1. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kuri sudaroma iš Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų.
2. Nevyriausybinė organizacija (toliau – NO) – nuo valstybės ar Savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas.
3. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba (toliau – NO taryba) – visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, kuri sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų deleguotų atstovų laikantis pariteto principo, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

 II. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. NO tarybos tikslas – užtikrinti nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos kūrimą, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme numatytų principų įgyvendinimą ir NO plėtros politikos formavimą savivaldybėje.
5. NO tarybos uždaviniai:
5.1. vertinti ir skleisti informaciją apie valstybės ir Savivaldybės institucijų bei įstaigų planuojamas veiklas, susijusias su nevyriausybinėmis organizacijomis, galimas bendradarbiavimo kryptis.

5.2. konsultuotis su nevyriausybinėmis organizacijomis ir prireikus kurti bendras darbo grupes konkretiems klausimams spręsti.

5.3. vertinti ir teikti siūlymus dėl Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų programų ar projektų finansavimo.

6. NO tarybos funkcijos:

6.1. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo.

6.2. atlieka kitas priemones, susijusias su nevyriausybinių organizacijų veikla.

7. NO taryba turi teisę kviesti į savo posėdžius Savivaldybės institucijų, įstaigų, kitų organizacijų atstovus ir kitus asmenis spręsti klausimų, susijusių su NO tarybos uždavinių ir funkcijų atlikimu.

III. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIS IR VEIKLOS PAGRINDAI

8. NO taryba sudaroma laikantis šio principo: ne daugiau kaip pusė NO tarybos narių – Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovai ir ne mažiau kaip pusė NO tarybos narių – nevyriausybinių organizacijų, veikiančių savivaldybės teritorijoje, atstovai.
8.1. Nevyriausybinės organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, ir kiti juridiniai asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą nepriskiriami nevyriausybinėms organizacijoms, atstovų į NO tarybą deleguoti negali.

9.NO tarybą sudaro 13 narių:
9.1. devynis nevyriausybinių organizacijų atstovus deleguoja Skuodo rajone veikiančios nevyriausybinės organizacijos.
9.2. keturis Savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovus deleguoja Savivaldybės administracijos direktorius.
10. NO savo atstovus į NO tarybą išrenka visuotiniame susirinkime, kurį organizuoja Savivaldybės administracija.

11.NO tarybos sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba.
12. NO tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją iš NO tarybos narių renka NO taryba.
13. Pirmąjį NO tarybos posėdį organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius.
14. NO tarybos narių kadencijos trukmė yra dveji metai.

15.NO tarybos nariai, norėdami sustabdyti narystę nepasibaigus kadencijai, privalo pranešti  NO tarybos pirmininkui ne vėliau kaip prieš 7 dienas.
16. NO tarybos veiklos principai:
16.1. NO tarybos veiklos pagrindinė forma yra posėdis.
16.2. posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai NO tarybos narių.
16.3. darbui organizuoti NO taryba paprasta balsų dauguma išsirenka pirmininką, kuris šaukia posėdžius, sudaro darbotvarkes, pirmininkauja posėdžiams, pasirašo dokumentus, vykdo kitus NO tarybos nutarimus.

17. NO tarybos darbą techniškai aptarnauja Savivaldybės administracija.

 IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
19. Nuostatai papildomi arba keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu.                     

 __________________

 

                                                                                                        PATVIRTINTA
                                                                                                   Skuodo rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                   2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T9-201

  SKUODO RAJONO KULTŪROS CENTRO TARYBA

1.Steigėjo deleguoti atstovai:
1.1. Gintas Andriekus – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas.
1.2. Daiva Budrienė – Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja.
1.3. Stasys Vainoras – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys.
2. Skuodo kultūros centro deleguoti atstovai:
2.1. Dalia Ragauskaitė – Skuodo rajono kultūros centro direktoriaus pavaduotoja kultūrai.
2.2. Kristina Petrauskienė – Skuodo rajono kultūros centro meno vadovė.
3. Skuodo rajono meno mėgėjų kolektyvų atstovai:
3.1. Danutė Kazlauskienė – Skuodo rajono kultūros centro Žemaičių teatro atstovė.
3.2. Silvastras Rabašauskas – Skuodo rajono kultūros centro mišraus choro „Apuolė“ atstovas.
4. Veikiančios bendruomenės atstovas ir nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovas:
4.1. Lijana Beinoraitė – Skuodo krašto bendruomenės pirmininkė.
4.2. Sigutė Viluckytė – Skuodo jaunimo centro asociacijos narė.

 

                                                                                                      PATVIRTINTA
                                                                                                      Skuodo rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                      2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T9-39

  SKUODO KULTŪROS CENTRO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Skuodo kultūros centro taryba (toliau – Taryba) yra patariamojo balso teisę turinti kolegiali institucija, veikianti visuomeniniais pagrindais, sprendžiant Skuodo rajono savivaldybės kultūros politikos klausimus, Lietuvos kultūros politikos nuostatose numatytus kultūros politikos tikslus: saugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą, skatinti kūrybinę veiklą, sudaryti Skuodo rajono visuomenei sąlygas dalyvauti kultūrinėje veikloje.
2. Tarybos darbo reglamentas reglamentuoja Tarybos sudarymo ir atšaukimo tvarką, jos kompetenciją, teises bei darbo organizavimo tvarką.
3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitais įstatymais bei teisės aktais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei šiuo Tarybos darbo reglamentu.
4. Taryba apie savo veiklą ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito Skuodo rajono savivaldybės tarybai.

  II. TARYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 5. Tarybos uždavinys – svarstyti ir vertinti sezonines ir perspektyvines Skuodo kultūros centro  (toliau – Kultūros centro) kūrybinės veiklos programas, jų įgyvendinimo rezultatus, aptarti naujausias meno programas ir teikti siūlymus dėl jų meninės kokybės ir priežiūros, teikti Kultūros centrui pasiūlymus, išvadas dėl Kultūros centro politikos formavimo bei šios politikos įgyvendinimo.
6. Vykdydama šį uždavinį, Taryba atlieka šias funkcijas:
6.1. svarsto ir vertina Kultūros centro perspektyvines kūrybinės veiklos programas.
6.2. aptaria Kultūros centro kūrybinės veiklos metų ataskaitas, programų rezultatus.
6.3. svarsto aktualius kūrybinės veiklos klausimus.
6.4. teikia siūlymus dėl vaikų ir jaunimo dalyvavimo mėgėjų meno veikloje, vietos bendruomenių įtraukimo į kultūros ir meno programas.
6.5. svarsto Kultūros centro materialinės bazės gerinimo programas.
6.6. teikia siūlymus Kultūros centro veiklos strategijos klausima.
6.7. teikia rekomendacijas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo klausimais.
6.8. teikia rekomendacijas kultūros ir meno darbuotojų atestavimo klausimais.
6.9. svarsto Kultūros centro direktoriaus pasiūlytas Kultūros centro darbuotojų kandidatūras valstybės apdovanojimams, stipendijoms, valstybinėms bei Skuodo rajono savivaldybės kultūros ir meno premijoms ir kitiems apdovanojimams gauti.
6.10. svarsto mokamų paslaugų įkainius, pasiūlytus Kultūros centro direktoriaus, teikia rekomendacijas.
6.11. svarsto kitus Kultūros centro veiklos klausimus, kuriuos pateikia Kultūros centro direktorius.

 III. TARYBOS TEISĖS

 7. Taryba turi teisę:
7.1. kviesti į posėdžius Savivaldybės administracijos specialistus, Kultūros centro ir visuomeninių organizacijų atstovus ir kitus suinteresuotus asmenis, galinčius pateikti pasiūlymų Kultūros centro veiklos klausimais.
7.2. gauti informaciją savo kompetencijos klausimais iš Savivaldybės vadovų bei administracijos struktūrinių padalinių, švietimo įstaigų, visuomeninių organizacijų, savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus, Skuodo Kultūros centro.
7.3. kviesti ekspertus nagrinėjant svarbius klausimus.
7.4. teikti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės administracijai išvadas ir pasiūlymus Kultūros centro veiklos tobulinimo klausimais.

 

 IV. TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

8. Taryba sudaroma iš 9 narių.
9. Į Tarybą įeina:
9.1. trys steigėjo paskirti atstovai.
9.2. du Kultūros centro deleguoti atstovai.
9.3. du rajono meno mėgėjų kolektyvų atstovai.
9.4. veikiančios bendruomenės atstovas.
9.5. nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovas.
10. Tarybai negali vadovauti Kultūros centro direktorius.
11. Tarybos personalinę sudėtį dvejų metų laikotarpiui tvirtina steigėjas.
12. Taryba iš savo narių balsų dauguma kadencijos laikotarpiui renka pirmininką, jo pavaduotoją ir sekretorių.
13. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai.
14. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 Tarybos narių.
15. Tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko (jeigu jo nėra – pirmininko pavaduotojo) balsas.
16. Taryba renkasi ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti sušauktas Tarybos pirmininko iniciatyva, pusės Tarybos narių reikalavimu arba Kultūros centro direktoriaus iniciatyva.
17. Tarybos posėdžius šaukia, posėdžio laiką, vietą ir darbotvarkę nustato pirmininkas. Apie posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę sekretorius ne vėliau kaip prieš 7 dienas informuoja visus narius.
18. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius.
19. Tarybos nutarimai įgyvendinami Kultūros centro direktoriaus įsakymu, rašomu remiantis pateiktu Tarybos posėdžio protokolo išrašu.
20. Tarybos veiklą techniškai aptarnauja Kultūros centras.

 __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal 0 19 false false false


Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-18 15:38:57
 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.