Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Skuodo rajono savivaldybės administracijos nuostatai

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T9-167

 

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

 NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Skuodo rajono savivaldybės administracija (toliau – administracija) yra Skuodo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžetinė įstaiga, atliekanti viešojo administravimo funkcijas.

2. Administracijos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Skuodo rajono savivaldybės taryba (toliau – Taryba), kurios kompetencija tokia pati kaip reglamentuota Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme.

3. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija (toliau – Konstitucija), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos veiklos reglamentu,  Tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Administracijos santykiai su valstybės institucijomis ir įstaigomis grindžiami Konstitucija ir Lietuvos Respublikos įstatymais. Administracija nėra pavaldi valstybės institucijoms. Kaip administracija laikosi įstatymų, kaip vykdo Vyriausybės sprendimus, Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka prižiūri Vyriausybės atstovas.

5. Administraciją sudaro struktūriniai padaliniai – skyriai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir struktūriniai teritoriniai padaliniai – seniūnijos (savivaldybės administracijos filialai). Savivaldybės administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu, mero teikimu tvirtina ir keičia Taryba, o pareigybes tvirtina savivaldybės administracijos direktorius.

6. Administracijos įgaliojimai nesusiję su Tarybos įgaliojimų pabaiga.

7.  Administracija turi herbinį antspaudą ir sąskaitų bankuose.

8. Administracija yra labdaros ir paramos gavėja.

9. Administracijos veikla neterminuota.

 

II. ADMINISTRACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

10. Pagrindinis Savivaldybės administracijos veiklos tikslas – plėtoti vietos savivaldą kaip demokratinės valstybės raidos pagrindą.

11. Svarbiausias savivaldybės administracijos uždavinys – vykdyti viešąjį administravimą, teikti administracines paslaugas Viešojo administravimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka asmenims, organizuoti viešųjų paslaugų teikimą, skatinti tarnautojų administracinius gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą.

12. Savivaldybės administracija sprendžia jos kompetencijai priklausančius klausimus, vykdo kitas įstatymų ir savivaldybės institucijų jai pavestas funkcijas, užtikrina savivaldybės institucijų funkcijų įgyvendinimą.

13.  Administracijos darbuotojų veikla skirta tarnauti žmonėms.

14. Savivaldybės administracijos funkcijos:

14.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

14.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius savivaldybės tarybos sprendimų;

14.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

14.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

14.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja savivaldybei savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose;

14.6. rengia savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

14.7. atlieka mero, Tarybos narių ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą;

14.8. kontroliuoja, kaip laikomasi Tarybos nustatytų taisyklių, už kurių pažeidimą taikoma administracinė atsakomybė;

14.9. tvarko savivaldybės socialinio būsto fondo lėšų naudojimą, rūpinasi šio fondo lėšų papildymu dėl palūkanų dengimo ir subsidijų teikimo socialiai remtinoms šeimoms, gavusioms lengvatinius kreditus;

14.10. organizuoja gyvenamųjų patalpų pirkimą, priima siūlymus pirkti gyvenamąsias patalpas, rengia sprendimus dėl gyvenamųjų patalpų pirkimo ir kitus dokumentus, susijusius su patalpų pirkimu, iki sandorio sudarymo ir perdavimo-priėmimo akto pasirašymo;

14.11. koordinuoja ir kontroliuoja iš savivaldybės biudžeto lėšų apmokamas komunalines paslaugas teikiančių įmonių atliekamus darbus savivaldybės teritorijoje: vandenvalos, sanitarinio valymo, seniūnijų teritorijų tvarkymo, pirčių eksploatacijos, želdinių priežiūros, kapinių priežiūros, sąvartynų priežiūros;

14.12. organizuoja gyvenamųjų daugiabučių namų administravimą;

14.13. organizuoja savivaldybės nuosavybėje esančio nekilnojamojo turto (statinių) remontą ir renovaciją;

14.14. kontroliuoja statinių naudojimo priežiūrą;

14.15. vykdo teritorijų planavimą, įgyvendina savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinius;

14.16. nustato statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus;

14.17. įstatymų nustatyta tvarka išduoda statinio projektavimo sąlygų sąvadus ir statybos leidimus;

14.18. tvarko ir organizuoja adresų (gatvių, pastatų, statinių ir kitų savivaldybės teritorijoje esančių ir jai nuosavybės teise priklausančių objektų pavadinimų, pastatų, statinių ir kitų gyvenamųjų namų ir butų numerių) suteikimą ir keitimą;

14.19. organizuoja savivaldybės teritorijos tvarkymą;

14.20. organizuoja ir kontroliuoja komunalinių paslaugų teikimą gyventojams;

14.21. organizuoja vaikų ir jaunimo bendrąjį lavinimą ir papildomą bei specialų ugdymą, suaugusiųjų bendrąjį ugdymą;

14.22. organizuoja gyventojų sveikatos apsaugą ir sergamumo prevenciją, ligonių, neįgaliųjų ir senelių slaugą;

14.23.  organizuoja ir kontroliuoja piliečių priėmimą, prašymų, pasiūlymų ir skundų nagrinėjimą.

14.24.  Administracija vykdo ir  kitas jai teisės aktų priskirtas funkcijas. 

 

III. ADMINISTRACIJOS ORGANAI, JŲ SUDARYMO TVARKA, KOMPETENCIJA, FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ 

15. Administracija turi vienasmenį valdymo organą – Savivaldybės administracijos direktorių. Administracijos direktorius pavaldus savivaldybės Tarybai, atskaitingas Tarybai ir merui.

16. Administracijos direktorius vadovauja savivaldybės administracijai. Jis yra įstaigos vadovas. Savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo ir atleidimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Valstybės tarnybos įstatymuose.

17. Administracijos direktorius veiklą organizuoja ir veikia Savivaldybės administracijos vardu bendradarbiaudamas su kitais asmenimis.

18. Administracijos direktorius į pareigas skiriamas mero teikimu Tarybos sprendimu Tarybos įgaliojimų laikui politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu. Savivaldybės administracijos direktoriaus kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas.

19. Savivaldybės administracijos direktorius:

19.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

19.2. tiesiogiai įgyvendindamas Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir Tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, savivaldybės administracijos filialams – seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

19.3. organizuoja savivaldybės administracijos darbą, tvirtina administracijos struktūrinių padalinių ir seniūnijų veiklos nuostatus, atsako už vidaus administravimą administracijoje;

19.4. administruoja asignavimus, Tarybos skirtus administracijai;

19.5. Tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;

19.6. įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

19.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

19.8. organizuoja Tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

19.9. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Tarybai ir savivaldybės merui;

19.10. Tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

19.11. teikia savivaldybės merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus administracijoje;

19.12. tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

19.13. atlieka ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

20. Administracijos direktorius savo veikloje vadovaujasi Tarybos patvirtintu pareigybės aprašymu ir šiais nuostatais.

21. Taryba sprendžia dėl savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės steigimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimo.

22. Administracijos direktoriaus pavaduotojas į pareigas skiriamas administracijos direktoriaus siūlymu, savivaldybės mero teikimu, Tarybos sprendimu politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu.

23. Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymą tvirtina Taryba.

24. Administracijos direktoriaus atostogų ar ligos metu, taip pat, kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas šiame ir kituose įstatymuose, taip pat kituose teisės aktuose, reglamento nustatyta tvarka atlieka savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. Kai pavaduotojas negali pavaduoti administracijos direktoriaus, jo funkcijos teisės aktų nustatyta tvarka pavedamos atlikti kitam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui.

25. Ne ilgesniam kaip dviejų savaičių laikotarpiui savivaldybės administracijos direktoriaus pavadavimas įforminamas savivaldybės mero potvarkiu, ilgesniam laikotarpiui sprendimą dėl pavadavimo priima Taryba.

26. Administracijos direktorius asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei Tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje.

27. Administracijos direktoriaus pavaduotojas atsiskaito administracijos direktoriui, o prireikus – ir Tarybai.

28. Tarnybines nuobaudas administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojui         už tarnybinius nusižengimus skiria savivaldybės taryba. Tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūra pradedama mero iniciatyva arba remiantis jo gauta rašytine informacija apie savivaldybės administracijos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo tarnybinius nusižengimus.

29. Kai savivaldybės teritorijoje laikinai įvedamas tiesioginis valdymas, Savivaldybės administracijos direktorius yra pavaldus ir atskaitingas Vyriausybės įgaliotiniui.

 

IV. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į DARBĄ TVARKA, DARBO APMOKĖJIMO TVARKA 

30. Administracijos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, priimami į darbą ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

31. Administracijos valstybės tarnautojai į pareigas priimami ir atleidžiami iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

32. Darbo apmokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, Administracijos vidaus  tvarkos taisyklės ir kiti teisės aktai.

     

V. LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA 

33. Administracija jai priskirtą savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą valdo ir naudoja Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei kitų įstatymų ar Tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

34. Savivaldybės administracijos lėšų šaltiniai:

34.1. valstybės biudžeto asignavimai;

34.2.  savivaldybės biudžeto asignavimai;

34.3. negrąžintina finansinė parama (piniginės lėšos);

34.4. pajamos už turto nuomą;

34.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

35. Savivaldybės administracijos turtą sudaro:

35.1. Savivaldybės administracijos veiklai priskirtas ilgalaikis materialusis,        nematerialusis, finansinis ir trumpalaikis materialusis turtas;

35.2. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka iš paramos teikėjų neatlygintinai gautos piniginės lėšos ir bet koks kitas turtas bei suteiktos paslaugos.

36. Savivaldybės administracija finansinius išteklius tvarko Finansų ministerijos nustatyta tvarka.

37. Lėšas, gautas kaip paramą, taip pat pagal testamentą, savivaldybės administracija naudoja paramos teikėjo arba testatoriaus nurodymu Nuostatuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti. Šios lėšos ir lėšos, gautos iš valstybės, laikomos atskiroje Savivaldybės administracijos lėšų sąskaitoje.

 

VI. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ 

38. Administracijos finansinės veiklos kontrolę atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

39.  Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti administracijos veiklą.

40. Administracijos direktorius valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijų reikalavimu privalo pateikti jiems savivaldybės administracijos dokumentus bei informaciją.

 

VII. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

41. Administracijos struktūrinių padalinių, į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų ir seniūnijų veiklą kontroliuoja ir už ją atsako Administracijos direktorius.

42. Administracijos vidaus auditą  ir veiklos  kontrolę atlieka Administracijos centralizuota vidaus audito tarnyba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo nuostatomis, Vidaus audito veiklos planu ir administracijos direktoriaus pavedimais.

43. Administracijos padalinių vadovai, tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, administracijos direktoriaus reikalavimu pateikia savo veiklos ataskaitas.

44. Už pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą administracijos tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

45. Kaip administracija laikosi įstatymų, kaip vykdo Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka prižiūri Vyriausybės atstovo Klaipėdos apskrityje tarnyba.

46. Administracijos direktoriaus ir tarnautojų aktai ar veiksmai, pažeidžiantys gyventojų, institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų teises, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

47. Savivaldybės funkcijos ir teisių apribojimai, kai skelbiama karo ir (ar) nepaprastoji padėtis, nustatoma specialiuose įstatymuose.

 

VIII.   SAVIVALDYBĖS  ADMINISTRACIJOS REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS 

48. Tarybai priėmus  sprendimą  dėl administracijos direktoriaus atleidimo iš   pareigų,   buvęs administracijos direktorius sprendime nurodytu laiku turi perduoti reikalus naujam administracijos direktoriui ar kitam Tarybos įgaliotam asmeniui, dalyvaujant savivaldybės merui.

49.  Perduodant reikalus turi būti surašomas perdavimo ir priėmimo aktas. Reikalų perdavimo ir priėmimo akte turi būti pateikti svarbiausieji duomenys, apibūdinantys faktinę savivaldybės administracijos būklę, savivaldybės administracijos struktūrą bei pareigybes, savivaldybei pavaldžias ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įmones, įstaigas, organizacijas, savivaldybės administracijos išlaikymo išlaidų sąmatos vykdymą, savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės  apskaitos  ir  atskaitomybės  būklę, savivaldybės turto aprašą, archyvo būklę, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, tiesiogiai susijusių su savivaldybe ir savivaldybės tarybos sprendimų bei savivaldybės mero potvarkių vykdymą.

50. Reikalų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reikalus perduodantys ir juos perimantys asmenys. Jei reikalus perduodantis arba juos perimantis asmuo nesutinka su kai kuriais akto skyriais (punktais), jis nurodo tai raštu, pasirašydamas aktą.

51. Reikalų perdavimo aktas surašomas dviem egzemplioriais, kurie lieka savivaldybės merui ir reikalus perimančiam asmeniui. Atleidžiamas administracijos direktorius turi teisę gauti akto kopiją.

52. Administracijos padalinių reikalų perdavimo ir perėmimo tvarką reglamentuoja padalinių nuostatai.

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

53. Administracijos pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

54. Administracijos nuostatus, jų pakeitimus ir papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

55. Administracijos nuostatai keičiami ar papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Administracijos direktoriaus iniciatyva.

56. Savivaldybės administracija reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-12 15:51:02
MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.