Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Centralizuotos vidaus audito tarnyba

PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. A1-89 

SKUODO RAJONO SAVAIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS CENTRALIZUOTOS VIDAUS AUDITO TARNYBOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos nuostatai (sutrumpintai – nuostatai) reglamentuoja Centralizuotos vidaus audito tarnybos (sutrumpintai – tarnybos) uždavinius ir funkcijas, teises ir veiklos organizavimą.

2. Tarnyba yra Skuodo rajono savivaldybės tarybos įsteigtas Skuodo rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracijos) struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

3. Tarnybos paskirtis – atlikti nepriklausomą, objektyvią tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą siekiant užtikrinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos gerinimą.

4. Tarnyba yra nepriklausoma nuo vertinamos Skuodo rajono savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos, jos atliekamų vidaus kontrolės procedūrų ir nėra už jas atsakinga.

5. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu, kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, ir tarnybos nuostatais, patvirtintais Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

6. Tarnybos vadovo – valstybės tarnautojo, taip pat tarnybos vidaus auditorių (specialistų) – valstybės tarnautojų skyrimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, o kitų darbuotojų – Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

7. Tarnyba turi dokumentų blankus su savo pavadinimu. Tarnyba gali turėti vidaus audito procedūroms reikalingus spaudus.

II SKYRIUS

TARNYBOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

8. Tarnybos tikslai – padėti didinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, jai pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklos efektyvumą, įgyvendinti strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras.

9. Tarnybos uždaviniai:

9.1. tikrinti ir vertinti, ar audituojamoje Skuodo rajono savivaldybės administracijoje, jai pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar jų veikla atitinka įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima, ar pasiekti nustatyti tikslai ir uždaviniai;

9.2. teikti Savivaldybės administracijos direktoriui, jos administruojamų ir Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų juridinių asmenų vadovams objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos Savivaldybės administracijos, jos administruojamų ir Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų juridinių asmenų veiklos, vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos Savivaldybės administracijos padaliniuose, administracijos administruojamuose ir Savivaldybės kontroliuojamuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

10. Įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, tarnyba atlieka šias funkcijas:

10.1. Tikrina ir vertina Skuodo rajono savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

10.1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

10.1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

10.1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

10.1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

10.1.5. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

10.1.6. turto apskaitą ir apsaugą;

10.1.7. informacinių sistemų saugumą, veiksmingumą ir informacinių sistemų projektus.

10.2. Atlieka Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimo privalomuosius patikrinimus pagal Europos Komisijos reikalavimus;

10.3. Rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos, jos administruojamų ir Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;

10.4. Analizuoja viešojo juridinio asmens veiklos trūkumus, dėl kurių viešojo juridinio asmens atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, ir siūlo viešojo juridinio asmens vadovui imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų asmeninės atsakomybės klausimą;

10.5. Pateikia atlikto audito ataskaitas Savivaldybės administracijos direktoriui ir audituojamų Savivaldybės administracijos padalinių, jai pavaldžių arba jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovams. Šie turi priimti sprendimus dėl vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo;

10.6. Pateikia atliktų vidaus auditų ataskaitas arba jų santraukas Skuodo rajono savivaldybės tarybai, tarybos Kontrolės komitetui, merui ir Savivaldybės kontrolieriui esant jų raštiškam prašymui. Prašymas teikiamas Savivaldybės administracijos direktoriui, kuris priima sprendimą dėl audito ataskaitos ar jos santraukos pateikimo;

10.7. Atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

10.8. Vykdo pažangos stebėjimą (veiklą po audito);

10.9. Rengia tarnybos veiklos ataskaitą;

10.10. Organizuoja ir tvarko tarnybos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

10.11. Atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

11. Tarnyba įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas bendradarbiaudama su Skuodo rajono savivaldybės administracija, jos struktūriniais padaliniais ir jos valdymo sričiai priskirtais viešaisiais juridiniais asmenimis, keisdamasi su jais informacija ir dokumentais, kurių reikia vidaus auditui atlikti.

III SKYRIUS

TARNYBOS TEISĖS 

12. Tarnyba turi teisę:

12.1. Vadovaudamasi norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus auditą, pasirinkti vidaus audito mastą, tikslus ir taikomų vidaus audito procedūrų pobūdį;

12.2. Atlikti kontrolinius matavimus, turto inventorizavimą, kitaip tikrinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos, jos administruojamų ir Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų juridinių asmenų turtą, taip pat imtis kitų būtinų veiksmų;

12.3. Naudotis Skuodo rajono savivaldybės administracijos, jos administruojamų ir Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija, kuri būtina vidaus auditui atlikti;

12.4. Be atskiro Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, jam pavaldžių ir jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų nurodymo gauti iš įstaigų ir padalinių atsakymus į paklausimus, anketas, testus ir klausimynus, visų vidaus auditui atlikti reikiamų dokumentų kopijas, visus veiklos ir apskaitos dokumentus, informaciją apie rengiamus investicijų ir informacinių technologijų projektus, naudojamų kompiuterinių programų dokumentus, šių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijas;

12.5. Tikrinti Skuodo rajono savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansinius ir kitus veiklos dokumentus, turtą, kurį jie valdo, naudoja arba juo disponuoja;

12.6. Gauti iš audituojamų Skuodo rajono savivaldybės administracijos padalinių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vadovų, valstybės tarnautojų ar darbuotojų paaiškinimus raštu ir žodžiu;

12.7. Gavus Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sutikimą, administracijos administruojamų ir Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų juridinių asmenų vadovų sutikimus, pasitelkti jų padalinių atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių sričių vidaus auditui atlikti;

12.8. Dalyvauti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose kituose profesiniuose renginiuose;

12.9. Reikalauti, kad Savivaldybės administracijos direktorius, administracijos administruojamų ir Savivaldybės kontroliuojamų viešųjų juridinių asmenų vadovai sudarytų sąlygas atlikti vidaus auditą. 

IV SKYRIUS

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

13. Tarnybai vadovauja ir, vadovaudamasis nuostatais, jos veiklą savarankiškai organizuoja tarnybos vadovas, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.

14. Tarnybos vadovas atsako už šiais nuostatais tarnybai pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymo organizavimą.

15. Tarnybos vadovas, be Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nustatytų pagrindinių funkcijų, vadovaudamasis vidaus audito nepriklausomumo principu:

15.1. Organizuoja ir tobulina tarnybos darbą, pagal tarnybos kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui;

15.2. Pagal tarnybos kompetenciją atstovauja Savivaldybės kompetencijai kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

15.3. Pagal savo kompetenciją palaiko profesinius ryšius vidaus audito klausimais su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis;

15.4. Stebėtojo teisėmis dalyvauja Savivaldybės administracijos organizuojamuose pasitarimuose;

15.5. Rengia tarnybos vidaus auditorių pareigybių aprašymus (pareigines instrukcijas) ir teikia Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti;

15.6. Pagal suderintą su Savivaldybės administracijos direktoriumi tarnybos veiklos planą organizuoja Skuodo rajono savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą;

15.7.Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl tarnybos vidaus auditorių skatinimo ir tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, jų kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

15.8. Prižiūri tarnybos vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir vertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina tarnybos vidaus auditorių (valstybės tarnautojų) tarnybinę veiklą.

16. Tarnybos vadovas kasmet, iki kovo 1 dienos, parengia ir pateikia Finansų ministerijai, Savivaldybės administracijos direktoriui, taip pat Skuodo rajono savivaldybės tarybai – jos prašymu –Centralizuotos vidaus audito tarnybos veiklos metinę ataskaitą.

17. Tarnybos vidaus auditoriai yra tiesiogiai pavaldūs tarnybos vadovui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.

18. Tarnybos vadovo ir vidaus auditorių kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, jų funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę nustato Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, kiti norminiai teisės aktai, taip pat pareigybių aprašymai (pareiginės instrukcijos).

19. Tarnybos vidaus auditorių profesinio elgesio principus ir normas, kurių jie turi laikytis įgyvendindami savo teises, atlikdami teisės aktuose nustatytas pareigas ir funkcijas, nustato Savivaldybės administracijos direktorius, Vidaus auditorių profesinės etikos taisyklės, patvirtintos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1K-117.Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-05 10:41:01
MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.