Spausdinti
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
El. paštas savivaldybe@skuodas.lt
Tel. 8 440 73932; Faks. 8 440 73984
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 188751834
Į pradžią
  Gyventojams   Verslininkams   Turistams
Prisijungimas vartotojams
Prisijungimas gyventojams
Buhalterinės apskaitos skyrius

   Adresas: Vilniaus g. 13, Skuodas LT–98112.

Savaitės dienos Darbo laikas val.
Pirmadienis – ketvirtadienis 8.00 –17.00 
Penktadienis 8.00–15.45
Pietų pertrauka 12 – 12.45 val.
Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas 1 valandą

                                                                                                                                               

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.   Buhalterinės apskaitos skyrius (toliau – skyrius) yra Skuodo rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys, neturintis juridinio asmens teisių.

2.   Skyrius jo kompetencijai priskirtus klausimus sprendžia vadovaudamasis Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais, vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus ir pavedimus. Skyriaus nuostatus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

3.   Skyrius naudojasi Savivaldybės administracijos antspaudu ir tvarko jam priskirtas Savivaldybės administracijos vardu atidarytas sąskaitas bankuose.

4.   Skyrius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas administracijos direktoriui.

5.   Skyriaus paskirtis – organizuoti ir tvarkyti Savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir laiku pateikti.

6.   Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, ir skyriaus nuostatais, patvirtintais administracijos direktoriaus.


II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Skyrius vykdo šiuos uždavinius ir funkcijas:

7.1.   Įgyvendina Savivaldybės politiką buhalterinės apskaitos srityje.

7.2.   Vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, organizuoja ir tvarko Savivaldybės administracijos biudžetinių, Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir kitų lėšų, turto, įsipareigojimų, ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų buhalterinę apskaitą.

7.3.   Užtikrina finansinių ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimo kontrolę.

7.4.   Nustatyta tvarka ir terminais rengia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, tarpines ir kitas ataskaitas.

7.5.   Organizuoja Savivaldybės administracijos kartu su seniūnijomis buhalterinę apskaitą.

7.6.   Sudaro Savivaldybės administracijai ir seniūnijoms skirtų asignavimų programų sąmatas pagal programas, lėšų šaltinius, valstybės funkcijas ir ekonominės klasifikacijos straipsnius.

7.7.   Analizuoja programų sąmatų vykdymą, esant reikalui, ruošia sąmatų tikslinimus.

7.8.   Apskaito atskirose sąskaitose projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitų fondų, lėšas bei kitas lėšas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, administruoja jų naudojimą.

7.9.   Vykdo savivaldybės biudžeto, valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymui, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų lėšų išlaidų operacijų registravimą apskaitos registruose finansinei atskaitomybei sudaryti.

7.10. Vadovaudamasis patvirtintomis programų sąmatomis pagal programas, finansavimo šaltinius, valstybės funkcijas, ekonominę klasifikaciją rengia paraiškas lėšoms gauti.

7.11. Vykdo finansines operacijas, atsiskaitymus už prekes, paslaugas ir darbus su tiekėjais ir rangovais, su socialinių išmokų bei su kitų išmokų gavėjais pagal išmokų mokėjimo žiniaraščius.

7.12. Perveda lėšas Savivaldybės finansuojamų programų vykdytojams pagal sudarytas sutartis.

7.13. Apskaičiuoja ir nustatytu laiku išmoka Savivaldybės administracijos ir seniūnijų darbuotojams, Savivaldybės tarybos nariams darbo užmokestį ar kitas su darbo santykiais susijusias išmokas, atlieka išskaitymus iš darbo užmokesčio ir perveda privalomas įmokas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai.

7.14. Vykdo Europos Sąjungos ir kitų organizacijų lėšomis finansuojamų investicinių ir kitų projektų apskaitą pagal kiekvieną projektą atskirai, rengia reikalingas ataskaitas paramos davėjams ir kitoms institucijoms.

7.15. Tvarko mokėtinų ir gautinų sumų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų apskaitą.

7.16. Tvarko atsiskaitymų pagal nuomos ir panaudos sutartis apskaitą, išrašo sąskaitas faktūras už patalpų nuomą, komunalines paslaugas ir pateikia jas paslaugų gavėjams.

7.17. Tiksliai ir laikydamasis teisės aktų reikalavimų tvarko Savivaldybės administracijos ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą.

7.18. Priima ir tikrina ataskaitas iš Savivaldybės finansuojamų programų vykdytojų.

7.19. Administruoja vietinę rinkliavą už atliekų išvežimą ir tvarkymą.

7.20. Administruoja valstybinės žemės nuomos mokestį.

7.21. Atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę pagal patvirtintas Finansų kontrolės taisykles.

7.22. Užtikrina buhalterinės apskaitos duomenų kaupimą ir saugojimą, bylų ruošimą ir perdavimą archyvui.

7.23. Rengia reikiamus teisės aktų projektus, derina pateiktus dokumentų projektus, nagrinėja klausimus ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui buhalterinės apskaitos klausimais.

7.24. Dalyvauja Savivaldybės tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe.

7.25. Atlieka kitas Buhalterinės apskaitos skyriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.

 

III SKYRIUS

TEISĖS

8.   Skyrius, siekdamas įgyvendinti jam pavestas funkcijas, turi teisę:

8.1.   Inicijuoti savivaldybės institucijų teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su skyriaus veikla, projektų rengimą.

8.2.   Gauti iš kitų Savivaldybės administracijos padalinių, seniūnijų, Savivaldybės kontroliuojamų įmonių, įstaigų ir organizacijų pasiūlymus, informaciją ir dokumentus skyriaus kompetencijos klausimais.

8.3.   Atsisakyti vykdyti užduotį ar pavedimą, jei tai prieštarauja teisės aktams.

8.4. Vizuoti, derinti arba pasirašyti apskaitos dokumentus, sutartis, sąskaitas faktūras, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus.

8.5.   Teikti pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui dėl skyriaus darbo tobulinimo.

8.6.   Dalyvauti mokymuose ir kelti kvalifikaciją.

8.7.   Kitas Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais suteiktas teises.

 

IV SKYRIUS

DARBO ORGANIZAVIMAS

9.   Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Savivaldybės administracijos direktorius.

10. Vedėjas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą, skyriaus darbuotojai atskaitingi skyriaus vedėjui ir administracijos direktoriui.

11. Vedėjas:

11.1. Vadovauja skyriui, vykdydamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas.

11.2. Organizuoja savivaldybės institucijų (arybos, mero) sprendimų ir potvarkių skyriaus kompetencijos klausimais įgyvendinimą.

11.3. Užtikrina tinkamą skyriaus dokumentų tvarkymą, naudojimą, apskaitą ir saugojimą.

11.4. Teikia Savivaldybės administracijos direktoriui skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymo projektus, pasiūlymus dėl darbuotojų priskyrimo lygiams ir kategorijoms, tarnybinio paskatinimo bei nuobaudų skyrimo jiems.

11.5. Vykdo Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus, pavedimus, nurodymus, nustatyta tvarka atsiskaito Savivaldybės administracijos direktoriui už skyriaus veiklą.

11.6. Organizuoja ir tobulina skyriaus darbą, pagal skyriaus kompetenciją teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui.

12.    Skyriaus vedėjas ir darbuotojai atsako už:

12.1. Visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir operacijų įtraukimą į apskaitą.

12.2. Buhalterinių įrašų atitikimą ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų turiniui.

12.3. Apskaitos informacijos patikimumą.

12.4. Teisingą darbo užmokesčio ir kitų išmokų darbuotojams, mokesčių apskaičiavimą, jų deklaravimą ir finansinės atskaitomybės sudarymą laiku.

12.5. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs skyriaus vedėjui.

12.6. Skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus priima į pareigas ir iš jų atleidžia, jiems skiria tarnybines, drausmines nuobaudas ir paskatinimus administracijos direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Skyrius reorganizuojamas ar likviduojamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

14. Skyriaus nuostatai gali būti keičiami ar papildomi keičiantis įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Savivaldybėje. Jų pakeitimus tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.

 

__________________________

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-03 09:57:13
MERAS
PETRAS PUŠINSKAS
Aktuali informacija
Naujienų prenumerata
Dienos
Mėnesio
Pagrindinė grupė
Savaitės

 

       
       
Pradžia Kontaktai Teisės aktai Forumas Padaryti pirmuoju Pasižymėti svetainę RSS

Informacijos talpinimas svetainėje: tomas.ubartas@skuodas.lt

© 2011 Skuodo rajono savivaldybė. Cituojant šios svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Reklaminio pobūdžio skebimai visose skuodas.lt el. pašto dėžutėse yra nepageidaujami.
Sprendimas:
Idamas, Naudojama: Smatweb sistema.